Wyniki konkursów ofert

Wyniki konkursu ofert

Wyniki konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Wieloletnim Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rawa Mazowiecka na lata 2023 – 2025.

I. Zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Tytuł zadania: Pomoc profilaktyczna dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie prowadzona przez świetlicę środowiskową.

II. W toku postępowania konkursowego została wyłoniona oferta:

Stowarzyszenie Przymierze Rodzin
ul. Nowogrodzka 51, 00-695 Warszawa
Świetlica Środowiskowa im. bł. E. Bojanowskiego
Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 4, 96- 200 Rawa Mazowiecka

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania – 235.000 zł (słownie: dwieście trzydzieści pięć tysięcy złotych).

Burmistrz Miasta 

mgr Piotr Irla

  • data: 2024-02-06

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery