System Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy dwóch zestawów komputerowych

W związku z realizacją projektu pn.: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów
i usług danych przestrzennych z tematu „zagospodarowanie przestrzenne”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 (Oś Priorytetowa IV Społeczeństwo informacyjne, Działanie IV.2 E-usługi publiczne), Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zaprasza do złożenia oferty na dostawę dwóch zestawów komputerowych, niezbędnych do realizacji w/w projektu.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w formie zapytania ofertowego, zgodnie z Zasadami udzielania zamówień dla Wnioskodawców/Beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków RPO WŁ, bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt 8 tej ustawy.

            W dniu 16 czerwca 2015 r. zapytanie ofertowe zostało skierowane do Wykonawców. Treść zapytania ofertowego na dostawę dwóch zestawów komputerowych znajduje się poniżej.

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery