System Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka

  • -

Informacje o projekcie

Projekt pn.
BUDOWA I WDROŻENIE SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ MIASTA RAWA MAZOWIECKA WRAZ Z UTWORZENIEM METADANYCH DLA ZBIORÓW I USŁUG DANYCH PRZESTRZENNYCH Z TEMATU "ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (Oś Priorytetowa IV, Działanie IV.2 E-usługi publiczne)

nr projektu WND-RPLD.04.02.00-00-039/13

Beneficjent projektu: Miasto Rawa Mazowiecka

Całkowita wartość projektu: 71 990,00 PLN

Kwota dofinansowania z EFRR: 57 253,88 PLN

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

 

STRONA INTERNETOWA PROJEKTU:

www.rawamazowiecka.geoportalgminy.pl

 

Przedmiotem projektu jest budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka. Projekt polega na budowie i wdrożeniu wirtualnej platformy mapowej o rozbudowanej funkcjonalności, zintegrowanej ze stroną internetową Miasta, zawierającej różnorodne dane dotyczące przestrzeni gminy oraz udostępniającej e-usługi publiczne związane z gospodarką przestrzenną, zarówno dla obywateli jak i dla pracowników urzędu. System Informacji Przestrzennej stanowić będzie nowoczesną formę kontaktu urzędu z obywatelem.

Celem podstawowym projektu jest ułatwienie dostępu do kompleksowych informacji z zakresu gospodarki przestrzennej dotyczących terenu miasta  - wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej.

Realizacja projektu zwiększy stopień wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych przez mieszkańców poprzez udostępnienie e-usług publicznych, których dostęp nie będzie w żaden sposób limitowany. Jednocześnie realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) na terenie województwa łódzkiego.

Produktem powyższego projektu jest stworzenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z uruchomieniem następujących e-usług publicznych, na poziomie:

1 - Informacja:

1. Obszary objęte obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego;

2. Przeznaczenie terenów oraz inne informacje dotyczące zagospodarowania przestrzeni zawarte
w ramach obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

3. Przeznaczenie terenów w ramach obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;

4. Rozmieszczenie ważnych instytucji oraz obiektów na planie miasta, tzw. punktów POI;

5. Granice rozmieszczenia obszarów i obiektów chronionych;

6. Przebieg ważnych sieci infrastruktury technicznej;

7. Struktura własnościowa dróg i terenów drogowych.

2- Interakcja:

1. Wyszukiwanie terenów inwestycyjnych według miejscowości i numerów działek bądź adresu;

2. Wyszukiwanie nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż według miejscowości i numeru działki bądź adresu;

3. Wyszukanie przedsiębiorstw działających na terenie gminy według branż lub nazw;

4. Wyszukiwanie obiektów zabytkowych oraz innych obiektów wartościowych według miejscowości bądź adresu, wraz z prezentacją materiałów multimedialnych;

5. Wyszukiwanie wydanych decyzji administracyjnych;

6.Możliwość wykonywania automatycznych wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w formie informacyjnej po stronie użytkownika zewnętrznego;

7.Możliwość wykonywania automatycznych wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w formie oficjalnego dokumentu po stronie użytkownika wewnętrznego (pracowników urzędu).

Przewidywalne korzyści z wdrożenia Systemu Informacji Przestrzennej:

  • ·Zrewolucjonizowanie dotychczasowej praktyki w zakresie udostępniania informacji dotyczących zagospodarowania przestrzennego w gminie, poprzez ujednolicenie na jednej platformie zintegrowanej ze stroną miasta usług dla szerokiego grona odbiorców (mieszkańców miasta, a także inwestorów krajowych i zagranicznych, przedsiębiorców, turystów, miłośników przyrody i entuzjastów dziedzictwa kulturowego, potencjalnych mieszkańców miasta, itp.);

  • Podniesienie stopnia wykorzystania technologii wpływających na rozwój społeczeństwa informacyjnego w pracy administracji oraz instytucji publicznych - możliwość samodzielnego uzyskania kompleksowych informacji dotyczących terenu Miasta za pośrednictwem nowoczesnych e-usług, bez konieczności wychodzenia z domu;

  • Wzmocnienie rozwoju elektronicznych usług dla ludności ;

  • ·Zapewnienie łatwiejszego dostępu do informacji dla ludności i przedsiębiorców, poprzez ustanowienie platformy wspomagającej atrakcyjność lokalizowania działalności gospodarczej na obszarach pozbawionych rozwiniętych sieci teleinformatycznych;

  • Usprawnienie funkcjonowania codziennej pracy urzędu za pomocą automatyzacji i cyfryzacji części obowiązków związanych z wydawaniem decyzji w zakresie zagospodarowania przestrzennego (skrócenie czasu niezbędnego do wykonania wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przyspieszenie procesu podejmowania decyzji

 

Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8

90-051 Łódź

Główny punkt informacyjny RPO WŁ w Łodzi:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

90-101 Łódź

ul. Moniuszki 7/9

Departament Polityki Regionalnej

Wydział ds. Informacji i Promocji Funduszy Europejskich

tel.: 42 663 31 07, 42 663 34 05, 42 291 97 60

e-mail: GPILodz@lodzkie.pl

 

Beneficjent:

Miasto Rawa Mazowiecka

Pl. M.J. Piłsudskiego 5

96 - 200 Rawa Mazowiecka

tel. 46 814 47 11

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

 

Biuro Projektu:

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Wydział Gospodarki Terenami (pok. nr 19)

Pl. Piłsudskiego 4

96 - 200 Rawa Mazowiecka

tel. 46 814 43 05

e-mail: wgt@rawamazowiecka.pl

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery