Program Ochrony Środowiska

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2018-2021 z perpektywą na lata 2022-2025

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu „Programu Ochrony Środowiska Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025”

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018, poz. 799 ze zm.) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081), zawiadamiamy o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025”w dniach od  03.01.2019 r. do dnia 23.01.2019 r.

Dokument zostanie wyłożony w ww. dniach, do publicznego wglądu w pokoju nr 18 Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej, Pl. Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka, w godzinach urzędowania oraz na stronie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka pod adresem: www.rawamazowiecka.pl

Wszyscy mieszkańcy Miasta mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do dokumentu.

Uwagi można zgłaszać w formie pisemnej do protokołu, w siedzibie Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej lub drogą poczty elektronicznej na adres: um@rawamazowiecka.pl do dnia 23.01.2019 r.

 

  • data: 2019-01-03

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery