rok 2015

Wyniki ankiet dotyczących lokalizacji siłowni zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych

Ankieta dotycząca lokalizacji siłowni zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych

W załączniku znajduje się ankieta dotycząca lokalizacji siłowni zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych realizowanej w ramach projektu  Rawski Budżet Obywatelski 2015.

W ankiecie istnieje możliwośc wskanania jednej z dwóch lokalizacji:

 

1. Zalew Tatar - między istniejącymi elementami siłowni zewnętrznej


2. Przy  Warsztatach Terapii Zajęciowej - wzdłuż ogrodzenia placu zabaw  przy SP 2

 

Wypełnioną Ankietę należy dostarczyć do Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej, Pl. Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka, w terminie do 30 listopada 2015r., do godz. 15 00.


Każdy niepełnosprawny może złożyć tylko 1 ankietę.

 

 

Budżet obywatelski rozstrzygnięty

W dniach 27-31 lipca 2015 r. każdy mieszkaniec Rawy Mazowieckiej, który ukończył 16 rok życia, mógł oddać głos na jeden z trzech projektów zakwalifikowanych do postępowania w procedurze budżetu obywatelskiego.
Łącznie zostało oddanych 288 głosów, z których 21 było głosami nieważnymi.

Rawski Budżet Obywatelski na 2015 rok - harmonogram.

Akcja informacyjna
do  14 czerwca 2015 r. trwać będzie kampania informująca mieszkańców o założeniach Budżetu Obywatelskiego Rawy Mazowieckiej  Informacje przekazywane będą za pośrednictwem bezpośrednich spotkań z mieszkańcami, strony internetowej, portali społecznościowych,   oraz mediów zewnętrznych.

Etap 1.

Od 15 czerwca  do 26 czerwca 2015 r. mieszkańcy składają swoje projekty. Projekt należy zgłosić za pośrednictwem Wniosku.
Projekt musi być poparty przynajmniej przez 10 mieszkańców. Dlatego do formularza zgłoszeniowego dołączyć należy Listę poparcia dla wniosku.

Osoba zgłaszająca projekt, musi mieć ukończone 18 lat. Osoby podpisujące się na liście poparcia projektu muszą mieć ukończone lat 16,w dniu poparcia projektu.
Wypełniony formularz zgłoszeniowy projektu należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka (pokój 17)  lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 5,  96-200 Rawa Mazowiecka, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Budżet Obywatelski”, albo przesłać uwierzytelnioną bezpiecznym podpisem pocztą elektroniczną na adres skrzynki podawczej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka - liczy się data wpływu – do 26 czerwca 2015 r.

Można uzyskać pomoc merytoryczną i skonsultować z pracownikami urzędu swoją propozycję.  Zapytania przyjmować będzie Biuro Podawcze, które przekaże je odpowiedniemu referatowi urzędu. Zapytania można kierować telefonicznie: 46  814 47 11, 46  814 37 31 lub mailowo: um@rawamazowiecka.pl.

Projekt Musi spełniać następujące kryteria:
1. W ramach Budżetu Obywatelskiego będą realizowane projekty mieszczące się w katalogu zadań własnych miast, z zakresu określonego w ustawie o Samorządzie gminnym.
1)  ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;
2)   gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
3)   wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;
3a)  działalności w zakresie telekomunikacji;
4)   lokalnego transportu zbiorowego;
5)   ochrony zdrowia;
6)   pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;
6a)  wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
7)   gminnego budownictwa mieszkaniowego;
8)   edukacji publicznej;
9)   kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
10)  kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
11)  targowisk i hal targowych;
12)  zieleni gminnej i zadrzewień;
13)  cmentarzy gminnych;
14)  porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego;
15)  utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
16)  polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej;
17)  wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;
18)  promocji gminy;
19)  współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych;
20)  współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
2.1 Projekt musi zostać zgłoszony w wyznaczonym terminie- tj.  do 26 czerwca 2015 r.
2.2 Projekt musi być złożony na właściwym formularzu i przez pełnoletniego mieszkańca Rawy Mazowieckiej, podpisany i poparty przez odpowiednią liczbę mieszkańców, a zawarte w nim dane muszą być kompletne.
2.3 Projekt musi dotyczyć zadań własnych miasta, a w przypadku zadań inwestycyjnych musi być realizowany na majątku miasta i zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2.4 Wartość projektu nie może przekraczać 60% środków zarezerwowanych na Budżet Obywatelski w danym roku, tj. 60 tysięcy zł w 2015 r.
2.5 Roczny koszt utrzymania przez budżet miasta efektu wdrożenia projektu nie może przekraczać 10%  kosztu jego realizacji.

 

 


Etap 2.

Od 29 czerwca do 20 lipca 2015 r. odbędzie się weryfikacja zgłoszonych wniosków przez powołany przez burmistrza Zespół Opiniujący. ds. Budżetu Obywatelskiego, w skład którego wchodzą przedstawiciele Burmistrza Rady Miejskiej, Rady Seniorów i Młodzieżowej Rady Miasta. Zespół dokona weryfikacji zgłoszonych wniosków pod kątem zgodności z prawem, oraz możliwości realizacji. Każdy wniosek będzie oceniany za pomocą Karty analizy zadania zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego Rawy Mazowieckiej na 2015 r. (złącznik Nr 2 – do zarządzenia).
    Jeśli złożony projekt jest niekompletny, ale spełnia kryteria Określone w regulaminie – załącznik nr 1  do Uchwały  Rady Miasta Rawa Mazowiecka Nr VI/28/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r., w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dla realizacji Budżetu Obywatelskiego Miasta Rawa Mazowiecka,  Zespół Opiniujący wystąpi do wnioskodawcy o uzupełnienie projektu w terminie 7 dni roboczych. Nieuzupełnienie projektu we wskazanym terminie skutkuje odrzuceniem projektu przez Zespół Opiniujący.
Wnioskodawca może się odwołać od decyzji Zespołu Opiniującego do Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka w terminie 3 dni roboczych od przekazania powiadomienia o odrzuceniu projektu. Burmistrz podejmie decyzję o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu odwołania w ciągu 7 dni roboczych. Decyzja burmistrza jest ostateczna.
W ciągu 3 dni roboczych od przeprowadzenia oceny złożonych projektów Zespół Opiniujący poda do wiadomości publicznej, w formie publikacji na stronie internetowej Miasta Rawa Mazowiecka, wyniki oceny projektów  wraz z uzasadnieniem powodów odrzucenia projektów nieprzyjętych.
Wszystkie zaakceptowane i odrzucone ze względów formalnych projekty zostaną opublikowane na stronie www.rawamazowiecka.pl. – w zakładce Budżet Obywatelski. Projekty spełniające wymogi formalne zostaną opublikowane na stronie internetowej z indywidualnym numerem ID, jako projekty, na które będą głosować mieszkańcy.

Etap 3.
Promocja zakwalifikowanych projektów 21 – 26 lipiec 2015 roku.
Głosowanie: Każdy mieszkaniec Rawy Mazowieckiej, który w dniach głosowania ukończy 16 lat, może oddać swój głos w dniach  od 27-31   lipca 2015r.
,  w siedzibie  Urzędu Miasta w  Rawie Mazowieckiej, Pl. Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka godz. pracy Urzędu.
Głosujemy wrzucając Kartę do głosowania w wyznaczonym punkcie do specjalnie przygotowanej urny. Głosowanie przeprowadza Komisja powołana przez burmistrza.
Głos traktuje się jako nieważny, jeśli niemożliwe jest ustalenie tożsamości głosującego, jeśli w polu przeznaczonym do podania numeru projektu nie wpisano żadnej liczby lub wpisano liczbę nie odpowiadającą żadnemu projektowi lub jeśli wpis ten jest nieczytelny.


Etap 4.
Ogłoszenie i podanie do publicznej wiadomości wyników głosowania nastąpi niezwłocznie po zakończenia prac komisji liczącej głosy na stronie internetowej Urzędu Miasta – www.rawamazowecka.pl  – zakładka Budżet Obywatelski.

Etap 5.
Realizację wybranych przez mieszkańców projektów jest planowana na wrzesień - grudzień 2015r.

 

Banery

Kalendarium

Banery