Terminy płatności oraz stawki opłat

ZAWIADOMIENIE o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 sierpnia 2023 r.

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zawiadamia, iż Rada Miasta Rawa Mazowiecka w dniu 12 lipca 2023 r. podjęła uchwałę Nr LIII/447/23 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty. 
W związku z powyższym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny od 1 sierpnia 2023 r. wynosić będzie 26,00 zł miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość.
W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stawka opłaty wynosić będzie 78,00 zł miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
WAŻNE:
Zgodnie z treścią art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach zmiana stawki opłaty nie powoduje konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, gdyż do właścicieli nieruchomości zostaną wysłane zawiadomienia o wysokości opłaty wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych ze złożonej deklaracji. Właściciele nieruchomości uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.
Zwracamy uwagę, że właściciele nieruchomości, którzy dokonali wpłaty należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o wcześniej obowiązującą stawkę opłaty zobowiązani są dokonać dopłaty różnicy wynikającej z nowej stawki opłaty.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania na indywidualny numer rachunku bankowego.
Do złożenia nowej deklaracji o opłatach za odpady zobowiązani są tylko właściciele nieruchomości, którzy chcą skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty poprzez zgłoszenie posiadania kompostownika przydomowego. Druki deklaracji uwzględniające zniżkę do pobrania na stronie internetowej https://www.rawamazowiecka.pl/2357,druki-oraz-pliki-do-pobrania
Terminy wnoszenia opłat nie ulegają zmianie, jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany związane z ilością osób zamieszkałych na nieruchomości, np. z przeprowadzką osób, narodzinami dzieci, zgonami itp. mające wpływ na wysokość opłaty należy zgłaszać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana do Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej, Pl. Marsz.
J. Piłsudskiego 4, pokój nr 15.
Zgłoszeniu zmiany ilości osób na nieruchomości podlegają również pracownicy sezonowi a także uchodźcy z Ukrainy zamieszkujący na terenie Miasta Rawa Mazowiecka.

 

Terminy płatności

Opłatę za odpady komunalne należy uiszczać w łącznej wysokości za dwa miesiące z dołu w następujących terminach:

  • za styczeń i luty – do końca lutego danego roku,
  • za marzec i kwiecień – do końca kwietnia danego roku,
  • za maj i czerwiec – do końca czerwca danego roku,
  • za lipiec i sierpień – do końca sierpnia danego roku,
  • za wrzesień i październik – do końca października danego roku,
  • za listopad i grudzień – do końca grudnia danego roku.

Właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe ryczałtową stawkę opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać winni jeden raz w roku z góry w terminie do 30 czerwca danego roku.

Banery

Kalendarium

Banery