Terminy płatności oraz stawki opłat

Terminy płatności

Opłatę za odpady komunalne należy uiszczać w łącznej wysokości za dwa miesiące z dołu w następujących terminach:

  • za styczeń i luty – do końca lutego danego roku,
  • za marzec i kwiecień – do końca kwietnia danego roku,
  • za maj i czerwiec – do końca czerwca danego roku,
  • za lipiec i sierpień – do końca sierpnia danego roku,
  • za wrzesień i październik – do końca października danego roku,
  • za listopad i grudzień – do końca grudnia danego roku.

Właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać winni jeden raz w roku z góry w terminie do 30 września danego roku.

Zmiana stawek opłat od 1 kwietnia 2021 r.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2020 r. poz. 1439) Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zawiadamia, iż Rada Miasta Rawa Mazowiecka w dniu 4 marca 2021 r. podjęła uchwałę Nr XXVI/226/21 w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy miasta Rawa Mazowiecka oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2021 r. poz. 1065).

Zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 sierpnia 2019 r.

Na podstawie art. 6m ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 i poz. 1629,  z 2019 r., poz. 730) Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zawiadamia, iż Rada Miasta Rawa Mazowiecka w dniu 19 czerwca 2019 r. podjęła uchwałę Nr VIII/67/19 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/86/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości położonych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka(Dziennik Urzędowy Województwa łódzkiego z 2019 r., poz. 3959).

Banery

Kalendarium

Banery

baner toplayer
Dni Rawy Mazowieckiej 2022