Informacje

Informacja Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

Szanowni Mieszkańcy Rawy Mazowieckiej.

Miasto Rawa Mazowiecka przygotowuje wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest” na 2017 r. w ramach programu ogłoszonego przez Fundusz.

Wszystkich Państwa zainteresowanych uzyskaniem takiego dofinansowania w 2017 r. prosimy o pisemne zadeklarowanie chęci wzięcia udziału w tym programie do dnia 3 kwietnia 2017 r.

Jednocześnie informujemy, że deklaracje składane przez Państwa do Urzędu Miasta w 2016 r., a nie zrealizowane ze względu na wyczerpanie środków zabezpieczonych przez WFOŚiGW w Łodzi, zostały już uwzględnione we wniosku przygotowywanym przez Urząd i tym samym nie muszą być ponawiane chyba, że wnioskodawcy widzą potrzebę ich modyfikacji lub rezygnują z ubiegania się o dotację. W takim przypadku prosimy Państwa o poinformowanie o tym fakcie Urzędu Miasta.

Dofinansowanie można uzyskać na następujący zakres prac: demontaż, zebranie odpowiednio zapakowanych odpadów azbestowych, załadunek, transport i unieszkodliwienie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych.

Pisemne deklaracje mieszkańców wraz z załącznikami będą przyjmowane w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Plac Piłsudskiego 5 do dnia 3 kwietnia br. W przypadku dużego zainteresowania, o przyjęciu zadania do realizacji będzie decydowała kolejność ich złożenia.

W związku z powyższym wskazujemy Państwu osobę do kontaktu w tej sprawie:

Wydział Gospodarki Komunalnej UM

Pl. Piłsudskiego 4 pokój nr 15

p. Halina Krawczyk, tel – 46 814 34 57 wew. 141

Prosimy, aby powyższe deklaracje i informacje zostały przekazane w terminie do 3 kwietnia 2017 r.

  • autor: Karolina Gawot, data: 2017-03-20

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery