UM Rawa Mazowiecka

Kalendarz, imieniny

Czwartek, 19 Września 2019, Imieniny: Januarego, Konstancji, Teodora

Ułatwienia dostępu

Animacja

Ścieżka nawigacyjna

Budżet Obywatelski » rok 2017 »

Sprawdź pogodę

Menu

Dodatkowe linki

Banery

https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Banery

wirtualny spacer Rawa Mazowiecka

Treść strony

Szczegółowy harmonogram konsultacji społecznych- Budżet Obywatelski na 2017 rok.

Rusza nabór wniosków do Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok.


Rawski Budżet Obywatelski na 2017 rok - harmonogram.
Etap 1.
Akcja informacyjna

 do  8 – 14 maja 2017 r. trwać będzie kampania informująca mieszkańców o założeniach Budżetu Obywatelskiego 2017  Rawy Mazowieckiej  Informacje przekazywane będą za pośrednictwem bezpośrednich spotkań z mieszkańcami, strony internetowej, portali społecznościowych,   oraz mediów zewnętrznych.
Etap II.
Od 15 – 29 maja 2017 r. mieszkańcy składają swoje projekty. Projekt należy zgłosić za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego.
Wniosek musi być poparty przynajmniej przez 10 mieszkańców. Dlatego do formularza zgłoszeniowego dołączyć należy Listę mieszkańców  Rawy Mazowieckiej  popierających  propozycję.
Osoba zgłaszająca projekt, musi mieć ukończone 18 lat. Osoby podpisujące się na liście poparcia projektu muszą mieć ukończone lat 16, w dniu poparcia projektu.
Wypełniony formularz zgłoszeniowy projektu należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka (pokój w holu budynku głównego)  lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 5,  96-200 Rawa Mazowiecka, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Budżet Obywatelski”, albo przesłać uwierzytelnioną bezpiecznym podpisem pocztą elektroniczną na adres skrzynki podawczej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka do 29 maja 2017 r. (liczy się data wpływu).
Można uzyskać pomoc merytoryczną i skonsultować z pracownikami urzędu swoją propozycję.  Zapytania przyjmować będzie Biuro Podawcze, które przekaże je odpowiedniemu referatowi urzędu. Zapytania można kierować telefonicznie: 46  814 47 11, 46  814 37 31 lub mailowo: sekretariat@miastorawa.pl

1. W ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być zgłaszane projekty mieszczące się w katalogu zadań własnych miast, z zakresu określonego w art. 7 ustawie o Samorządzie gminnym.
1)  ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;
2)   gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
3)   wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;
3a)  działalności w zakresie telekomunikacji;
4)   lokalnego transportu zbiorowego;
5)   ochrony zdrowia;
6)   pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;
6a)  wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
7)   gminnego budownictwa mieszkaniowego;
8)   edukacji publicznej;
9)   kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
10)  kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
11)  targowisk i hal targowych;
12)  zieleni gminnej i zadrzewień;
13)  cmentarzy gminnych;
14)  porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego;
15)  utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
16)  polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej;
17)  wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;
18)  promocji gminy;
19)  współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych;
20)  współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
2.1 Projekt musi zostać zgłoszony w wyznaczonym terminie- tj.  do 29 maja  2017 r.
2.2 Projekt musi być złożony na właściwym formularzu i przez pełnoletniego mieszkańca Rawy Mazowieckiej, podpisany i poparty przez odpowiednią liczbę mieszkańców, a zawarte w nim dane muszą być kompletne.
2.3 Projekt musi dotyczyć zadań własnych miasta, a w przypadku zadań inwestycyjnych musi być realizowany na majątku miasta i zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2.4 Ogólna kwota przeznaczona realizację  projektów w 2017 roku  zabezpieczona w budżecie miasta  wynosi 200 tysięcy zł. Wartość pojedynczego projektu nie może przekraczać 60% środków zarezerwowanych na Budżet Obywatelski w danym roku, tj. 120 tysięcy zł w 2017 r.
2.5 Roczny koszt utrzymania przez budżet miasta efektu wdrożenia projektu nie może przekraczać 10%  kosztu jego realizacji.
2.6 Jeśli złożony projekt jest niekompletny, ale spełnia kryteria stosowności, wartości i kosztowności, Zespół Opiniujący wystąpi do wnioskodawcy o uzupełnienie projektu w terminie 5 dni roboczych. Projekt nieuzupełniony we wskazanym terminie Zespół Opiniujący odrzuca
2.7 Konieczne modyfikacje projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego podlegają uzgodnieniu z wnioskodawcami projektu i wymagają pozytywnej opinii Zespołu Opiniującego.
2.8 Jeżeli wartość wszystkich projektów zakwalifikowanych przez Zespół Opiniujący do Budżetu Obywatelskiego na dany rok nie przekroczy wysokości środków zarezerwowanych na Budżet Obywatelski w tym roku, Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka może odstąpić od przeprowadzenia głosowania.
2.9 W ramach Budżetu Obywatelskiego w Rawie Mazowieckiej w pierwszych trzech latach realizacji programu rewitalizacji 1/4 środków finansowych Budżetu Obywatelskiego przeznaczona zostanie na realizację projektów zgłaszanych przez społeczność Rawy Mazowieckiej do realizacji w obszarze rewitalizacji.

Etap III
Od 30 maja do 20 czerwca 2017 r. odbędzie się weryfikacja zgłoszonych wniosków przez powołany przez burmistrza Zespół Opiniujący. ds. Budżetu Obywatelskiego. Zespół dokona weryfikacji zgłoszonych wniosków pod kątem zgodności z prawem, oraz możliwości realizacji. Każdy wniosek będzie oceniany za pomocą Karty analizy zadania zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego Rawy Mazowieckiej na 2017 r.
    Jeśli złożony projekt jest niekompletny, ale spełnia kryteria Określone w regulaminie – załącznik nr 1  do Uchwały  Rady Miasta Rawa Mazowiecka Nr VI/28/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. z późn. zm., w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dla realizacji Budżetu Obywatelskiego Miasta Rawa Mazowiecka,  Zespół Opiniujący wystąpi do wnioskodawcy o uzupełnienie projektu w terminie 5 dni roboczych. Nieuzupełnienie projektu we wskazanym terminie skutkuje odrzuceniem projektu przez Zespół Opiniujący.
Wnioskodawca może się odwołać od decyzji Zespołu Opiniującego do Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka w terminie 3 dni roboczych od przekazania powiadomienia o odrzuceniu projektu. Burmistrz podejmie decyzję o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu odwołania w ciągu 7 dni roboczych. Decyzja burmistrza jest ostateczna.
W ciągu 3 dni roboczych od przeprowadzenia oceny złożonych projektów Zespół Opiniujący poda do wiadomości publicznej, w formie publikacji na stronie internetowej Miasta Rawa Mazowiecka, wyniki oceny projektów  wraz z uzasadnieniem powodów odrzucenia projektów nieprzyjętych.
Wszystkie zaakceptowane i odrzucone ze względów formalnych wnioski zostaną opublikowane na stronie www.rawamazowiecka.pl. – w zakładce Budżet Obywatelski. Wnioski spełniające wymogi formalne zostaną opublikowane na stronie internetowej z indywidualnym numerem ID, jako projekty, na które będą głosować mieszkańcy.

Etap IV
Promocja zakwalifikowanych projektów 21 – 30 czerwca 2017 roku.

Etap V
3 -10 lipca 2017 r.

Głosowanie: Każdy mieszkaniec Rawy Mazowieckiej, który w dniach głosowania ukończy 16 lat, może oddać swój głos w dniach  od 3 -10 lipca 2017 r.,  w siedzibie  Urzędu Miasta w  Rawie Mazowieckiej, Pl. Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka godz. pracy Urzędu.
Głosujemy wrzucając kartę do głosowania w wyznaczonym punkcie do specjalnie przygotowanej urny. Głosowanie przeprowadza Komisja powołana przez burmistrza.
Głos traktuje się jako nieważny, jeśli niemożliwe jest ustalenie tożsamości głosującego, jeśli w polu przeznaczonym do podania numeru projektu nie wpisano żadnej liczby lub wpisano liczbę nie odpowiadającą żadnemu projektowi lub jeśli wpis ten jest nieczytelny.

Etap VI
Ogłoszenie i podanie do publicznej wiadomości wyników głosowania nastąpi niezwłocznie po zakończenia prac komisji liczącej głosy nie później jak do 14 lipca 2017 r. na stronie internetowej Urzędu Miasta – www.rawamazowecka.pl  – zakładka Budżet Obywatelski.

Etap VII
Przygotowanie dokumentacji, przeprowadzenie postępowań ofertowych i realizacja wybranych w drodze głosowania przez mieszkańców Rawy Mazowieckiej projektów powinna nastąpić końca 2017 roku. W uzasadnionych przypadkach wyłoniony wg powyższych zasad projekt, może być za zgodą Rady Miasta Rawa Mazowiecka realizowany w roku następnym.

 

wstecz

Baner

Rawianie w sieci - bezpłatne szkolenia komputerowe

Banery

Logo Unii Europejskiej
WFOŚiGW w Łodzi
https://www.rawamazowiecka.pl/2876,nfosigw
czujniki powietrza- Rawa Mazowiecka
Podatki lokalne na 2019 rok
baner Rawska e-oświata
Baner prowadzący do projektu: Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"
baner strona rewitalizacja
Wybory do Sejmu i Senatu 2019

Miasta partnerskie

Zapraszamy Państwa do poznania miast partnerskich Rawy Mazowieckiej

E-kartki

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.