Usuwanie azbestu

Usuń azbest - nabór wniosków do 26 lutego 2024 r.

W związku z kontynuacją realizacji zadania pn.: „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Rawa Mazowiecka na lata 2018-2032”  zapraszamy wszystkich właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Rawa Mazowiecka, którzy na swoich posesjach posiadają wyroby zawierające azbest do składania wniosków o dofinansowanie na ich odbiór i utylizację.

Na podstawie uzyskanych informacji zostanie złożony przez Miasto wniosek do WFOŚiGW w Łodzi o dofinansowanie prac polegających na odbiorze i utylizacji odpadów zawierających azbest z terenu miasta.

Informujemy, iż złożenie wniosku nie gwarantuje przyznania dotacji i nie jest podstawą do roszczeń w stosunku do Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka. Dofinansowanie będzie realizowane przez Miasto po otrzymaniu dotacji.

Osoby zainteresowane zrealizowaniem zadania w bieżącym roku proszone są o złożenie do 26 lutego 2024 r. stosownego wniosku wraz z załącznikami w siedzibie Urzędu Miasta, Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka, biuro podawcze lub Piłsudskiego 4 pok. nr 15.

Druki wniosków wraz z wymaganymi załącznikami są do pobrania w Urzędzie Miasta przy Pl. Piłsudskiego 4, pokój nr 15 oraz poniżej

Dofinansowanie zadania dot. usuwania azbestu

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje, iż Miasto Rawa Mazowiecka w dniu 8 listopada 2021 r. podpisało umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie w formie dotacji zadania pn: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Rawa Mazowiecka”.

Koszt całkowity zadania – 11.559,24 zł w tym: 9.568,00 zł – kwota dotacji z WFOŚiGW w Łodzi, 1.991,24 zł – środki własne Miasta Rawa Mazowiecka.

Realizowane zadanie obejmowało odbiór, transport i unieszkodliwianie azbestu i wyrobów zawierających azbest z 19 nieruchomości położonych na terenie miasta Rawa Mazowiecka w ilości 30,58 Mg.

Termin realizacji zadania do 30 listopada 2021 r. Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania – Miasto Rawa Mazowiecka.

Link do strony: www.zainwestujwekologie.pl

 

  • logo WFOŚiGW w Łodzi

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Rawa Mazowiecka na lata 2018-2032

Usuń azbest - nabór wniosków do 26 lutego 2021 r.

W związku z kontynuacją realizacji zadania pn.: „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Rawa Mazowiecka na lata 2018-2032” zapraszamy wszystkich właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Rawa Mazowiecka, którzy na swoich posesjach posiadają wyroby zawierające azbest do składania wniosków o dofinansowanie na ich odbiór i utylizację.
Na podstawie uzyskanych informacji zostanie złożony przez Miasto wniosek do WFOŚiGW w Łodzi o dofinansowanie prac polegających na odbiorze i utylizacji odpadów zawierających azbest z terenu miasta.

Podpisano umowę z WFOŚiGW w Łodzi

Miasto Rawa Mazowiecka w dniu 28 września 2020 r. podpisało umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie w formie dotacji zadania pn.: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Rawa Mazowiecka"

Zasady finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje, że weszła w życie uchwała w sprawie uchwalenia „Zasad finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-2017”. W związku z powyższym planujący usunięcie odpadów azbestowych z nieruchomości, zobowiązani są w terminie do 31.03.2016r wystąpić z wnioskiem do Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka o sfinansowanie tych prac.

Program usuwania materiałów zawierających azbest na lata 2012-2032

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka przedkłada do publicznej konsulacji projekt " Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Rawa Mazowiecka na lata 2012-2032".

Stypendia sportowe – termin składania wniosków 15 grudnia

Przypominamy, że dnia 15 grudnia upływa termin składania wniosków o stypendia sportowe przyznawane za wysokie osiągnięcia zawodnikom rawskich klubów sportowych. Stypendia są formą wsparcia udzielanego uzdolnionej sportowo młodzieży mieszkającej na terenie Miasta Rawa Mazowiecka. 

Stypendia sportowe, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Rawa Mazowiecka, będą przyznawane za osiągane  wyniki uzyskane w 2021 r., począwszy od zawodów szczebla wojewódzkiego (złoty medal) do zawodów na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym. O stypendium mogą ubiegać się również sportowcy niepełnosprawni. 

Wnioski o stypendium mogą składać zainteresowane organizacje sportowe lub sami zawodnicy w terminie do dnia 15 grudnia 2021 r. w biurze podawczym Urzędu Miasta.

Wszelkich informacji dotyczących stypendiów sportowych udzielamy telefonicznie pod nr 781 700 509.

Poniżej zamieszczamy wzór wniosku oraz tekst Uchwały Rady Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych.

Dofinansowanie zadania dot. usuwania azbestu

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje, iż Miasto Rawa Mazowiecka w dniu 28 grudnia 2017 r. podpisało umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie w formie dotacji zadania pn: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Rawa Mazowiecka”.

Koszt całkowity zadania – 26 538 zł. w tym: 21 230 zł. – kwota dotacji z WFOŚiGW stanowiąca 80% kosztu całkowitego zadania, 5 308 zł. – środki własne Miasta Rawa Mazowiecka stanowiące 20% kosztu całkowitego zadania

Realizowane zadanie obejmuje:

  1. demontaż, przygotowanie do transportu, odbiór i unieszkodliwianie azbestu i wyrobów zawierających azbest z 19 nieruchomości położonych na terenie miasta Rawa Mazowiecka;
  2. odbiór, transport i unieszkodliwianie azbestu i wyrobów zawierających azbest z 23 nieruchomości.

Termin realizacji zadania do 31 maja 2018 r. Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania – Miasto Rawa Mazowiecka.

Link do strony: www.zainwestujwekologie.pl

 

Zbiórka azbestu

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje, że weszła w życie uchwała w sprawie uchwalenia „Zasad finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-2017”. W związku z powyższym planujący usunięcie odpadów azbestowych z nieruchomości, zobowiązani są w terminie do 31.03.2016 r. wystąpić z wnioskiem do Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka o sfinansowanie tych prac.

  • logo WFOŚiGW w Łodzi

[KOPIA] Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Rawa Mazowiecka na lata 2018-2032

Banery

Kalendarium

Banery