Konsultacje społeczne - plan miejscowy obręb 7

ZARZĄDZENIE Nr 36/2018

BURMISTRZA MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych założeń do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obręb ewidencyjny Nr 7, w związku z realizowanym projektem pn. „Przestrzeń dla partycypacji”

Na podstawie art. 5a, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232; z 2018 r. poz. 130) oraz § 13 i § 14 Regulaminu Konsultacji Społecznych, stanowiącego załącznik do uchwały Nr IX/59/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 1 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2015 r. poz. 3439)

zarządzam, co następuje:

§1

1. Przystępuje się do przeprowadzenia konsultacji społecznych założeń do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obręb ewidencyjny Nr 7 z mieszkańcami Miasta Rawa Mazowiecka, w związku z realizowanym projektem pn. „Przestrzeń dla partycypacji”, zwanych dalej „Konsultacjami”.

2. Konsultacje mają na celu zebranie opinii, uwag oraz propozycji mieszkańców w celu przygotowania założeń do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obręb ewidencyjny Nr 7, do którego sporządzenia przystąpiono uchwałą Rady Miasta Rawa Mazowiecka Nr XXXIV/239/19 z dnia 1 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obręb ewidencyjny Nr 7.

3. Konsultacje maja charakter ogólnomiejski.

4. Konsultacje prowadzone będą w okresie od dnia 10 maja 2018 r. do dnia 31 lipca 2018 r. w trzech następujących formach:

  1. w formie ankiety internetowej,
  2. w formie otwartych spotkań konsultacyjnych w terenie,
  3. w formie otwartego spotkania warsztatowego.

§2

1. Ankieta internetowa, o której mowa w §1 ust. 4 pkt 1 niniejszego zarządzenia zostanie przeprowadzona w okresie od dnia 10 maja do dnia 31 maja 2018 r. i dostępna będzie na stronie internetowej www.rawamazowiecka.pl, po kliknięciu w banner „Konsultacje społeczne plan miejscowy obręb 7” znajdujący się po prawej stronie ww. strony.

2. Dodatkowo, w okresie wskazanym powyżej, w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka w godzinach jego pracy zostanie udostępnione stanowisko komputerowe służące do wypełnienia ankiety. Takie samo stanowisko komputerowe zostanie udostępnione w Aquarium Centrum Fit Rawa w dniach: 15 maja i 22 maja 2018 r. w godzinach 16:00 – 20:00.

3. Otwarte spotkania konsultacyjne, o których mowa w §1 ust. 4 pkt 2 odbędą się w dniach:

1) 23 maja 2018 r. – w terenie kompleksu działek o numerach ewid. 7-6/18, 7-6/1 i 7-6/19 położonych w rejonie ulicy Katowickiej,

2) 28 maja 2018 r. – w terenie kompleksu działek o numerach ewid. 7-139/2, 7-139/3, 7-139/4, 7-139/5, 7-139/6, 7-139/7, 7-139/8 i 7-139/9, położonych przy ul. Wyzwolenia i ul. Słowackiego.

4. Otwarte spotkanie warsztatowe, o którym mowa w §1 ust. 4 pkt 3 odbędzie się w dniu 20 czerwca 2018 r. o godz. 17:00 w Hali Sportowej „Tatar”przy ul. Tatar 1A. 

§3

Podsumowanie konsultacji zostanie opracowane w formie raportu z konsultacji, który zostanie umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka www.rawamazowiecka.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rawa Mazowiecka www.bip.rawamazowiecka.pl.

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Gospodarki Terenami Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, który jest odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, a także poprzez zamieszczenie jego treści na stronie internetowej miasta www.rawamazowiecka.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka.

 

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Dariusz Misztal

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery