Konsultacje społeczne - plan miejscowy obręb 7

Siódemka z planem na konsultacje!

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych założeń do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obręb ewidencyjny Nr 7, w związku z realizowanym projektem pn. „Przestrzeń dla partycypacji”. Konsultacje te prowadzone będą w okresie od dnia 10 maja do dnia 31 lipca 2018 r.  

W kwietniu br. Miasto Rawa Mazowiecka przystąpiło do udziału w projekcie pn. „Przestrzeń dla partycypacji” (http://partycypacjaobywatelska.pl/przestrzen/), którego celem jest zwiększenie udziału mieszkańców w tworzeniu planu miejscowego. Postanowiono, że w ramach realizowanego zadania, opracowany zostanie plan konsultacji społecznych założeń do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obręb ewidencyjny Nr 7, do którego sporządzenia przystąpiono uchwałą Rady Miasta Rawa Mazowiecka Nr XXXIV/239/19 z dnia 1 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obręb ewidencyjny Nr 7.

Konsultacje będą miały charakter ogólnomiejski i prowadzone będą w okresie od dnia 10 maja 2018 r. do dnia 31 lipca 2018 r. w trzech formach: ankiety internetowej, otwartych spotkań konsultacyjnych w terenie oraz otwartego spotkania warsztatowego.

Ankieta internetowa

Pierwszą formą konsultacji będzie ankieta internetowa, która będzie miała na celu zdiagnozowanie potrzeb przestrzennych mieszkańców, dotyczących m.in. określenia charakteru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (wysokość zabudowy, ilość kondygnacji, wielkość działki budowlanej, wielkość powierzchni biologicznie czynnej) oraz określania rodzaju usług w zabudowie usługowej i w zabudowie mieszkaniowej.

Ankieta internetowa zostanie przeprowadzona w okresie od dnia 10 maja do dnia 31 maja 2018 r. i dostępna będzie na stronie internetowej www.rawamazowiecka.pl, po kliknięciu w banner „Konsultacje społeczne plan miejscowy obręb 7” znajdujący się po prawej stronie ww. strony.

Dodatkowo, ankietę będzie można wypełnić w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka (w pokoju nr 8, w godzinach pracy Urzędu) oraz w Aquarium Centrum Fit Rawa w dniach: 15 maja i 22 maja 2018 r. w godzinach 16:00 – 20:00.

Otwarte spotkania konsultacyjne w terenie

Drugą formą konsultacji będą dwa otwarte spotkania konsultacyjne w terenie. Pierwsze z nich odbędzie się w dniu 23 maja 2018 r. o godz. 16:30 w terenie kompleksu działek o numerach ewid. 7-6/18, 7-6/1 i 7-6/19 położonych w rejonie ulicy Katowickiej.

Drugie natomiast odbędzie w dniu 28 maja 2018 r. o godz. 17:15 w terenie kompleksu działek nr ewid. 7-139/2, 7-139/3, 7-139/4, 7-139/5, 7-139/6, 7-139/7, 7-139/8 i 7-139/9, położonych przy ul. Wyzwolenia i ul. Słowackiego. (http://www.rawamazowiecka.pl/grafika,16487,-.jpg)

W obu spotkaniach w terenie weźmie udział urbanista, którego zadaniem będzie stworzenie wstępnej koncepcji zagospodarowania terenów w oparciu o przedstawione oczekiwania właścicieli działek oraz mieszkańców. W przypadku pierwszego terenu, rozmowa będzie dotyczyła zmiany przeznaczenia terenu rolnego na mieszkaniowy, zaś w przypadku drugiego terenu określone zostaną założenia do zmiany przeznaczenia na usługowe.

Otwarte spotkanie warsztatowe

Ostatnią formą zaplanowanych konsultacji będzie spotkanie warsztatowe, które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2018 r. o godz. 17:00 w Hali Sportowej „Tatar” przy ul. Tatar 1A.  

Będzie ono miało dwa cele: będzie podsumowaniem ankiety i obydwu spotkań w terenie oraz będzie umożliwiało skonsultowanie przygotowanych przez planistę założeń do sporządzenia projektu planu, które będą bazować na wynikach ankiety i spotkań w terenie.

Mieszkańcy dowiedzą się o proponowanej definicji usług w zabudowie usługowej i w zabudowie mieszkaniowej oraz omówione zostaną propozycje określające charakter zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (wysokość zabudowy, ilość kondygnacji, wielkość działki budowlanej, wielkość powierzchni biologicznie czynnej).

Wszystkie trzy formy konsultacji zostaną podsumowane w raporcie z konsultacji, który zostanie przedstawiony mieszkańcom w lipcu br. W oparciu o wyniki konsultacji, urbanista przygotuje projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka dla obrębu 7, który będzie podlegał procedurom określonym w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zmieniaj z nami przestrzeń Rawy!

Już dziś zapraszamy więc do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych, dzięki którym  każdy mieszkaniec będzie mógł mieć wpływ na tworzenie planu miejscowego dla obrębu 7.

O organizacji konsultacji społecznych założeń do planu miejscowego dla obrębu 7 miasta Rawa Mazowiecka oraz procedurach związanych z tworzeniem planu mogą się Państwo dowiedzieć więcej w Wydziale Gospodarki Terenami Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka (Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, pokój nr 19, tel. (46) 814-43-05).  

Przypominamy, że obszar obrębu 7 miasta Rawa Mazowiecka obejmuje tereny położone przy ul. Wyzwolenia, ul. Tomaszowskiej, ul. Słowackiego, ul. Katowickiej, ul. Wierzbowej,ul. Akacjowej, ul. Zielonej, ul. Kaczeńcowej, ul. Różanej, ul. Tulipanowej, ul. Żeromskiego, ul. Orzeszkowej, ul. Prusa, ul. Sienkiewicza, ul. Dąbrowskiej, ul. Tuwima, ul. Kochanowskiego, ul. Żmichowskiej, ul. Konopnickiej, ul. Fredry, ul. Staffa, ul. Dolnej, ul. Górnej, ul. Makuszyńskiego, ul Brzechwy, ul. Asnyka, ul. Korczaka oraz ul. Zapolskiej. (http://www.rawamazowiecka.pl/grafika,16485,-.jpg)

 

  • -
  • -

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery