Konsultacje społeczne - plan miejscowy obręb 7

Co to jest „Przestrzeń dla partycypacji”?

 

„Przestrzeń dla partycypacji” (http://partycypacjaobywatelska.pl/przestrzen/) to projekt realizowany przez: Pracownię Badań i Innowacji Społecznych “Stocznia”, Związek Miast Polskich, Pracownię Zrównoważonego Rozwoju, Fundację Napraw Sobie Miasto oraz Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w ramach jednego z konkursów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa II Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego, ogłoszonego przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Celem projektu jest wsparcie gmin w procesie konsultacji społecznych dokumentów planistycznych.

Prowadzone działania mają umożliwić lepsze poznanie oczekiwań i potrzeb mieszkańców oraz dostosowanie do nich propozycji planistycznych. Angażowanie społeczności na wczesnych etapach prac zmniejszy ryzyko konfliktów na kolejnych etapach procesów inwestycyjnych. Ponadto doświadczenia gmin zebrane podczas prowadzenia konsultacji z wykorzystaniem różnych technik i kanałów komunikacji z mieszkańcami, wypracowanych wspólnie z organizacjami pozarządowymi, mogą przyczynić się do wzmocnienia partycypacji publicznej również w innych dziedzinach życia społecznego. (fragment zaczerpnięty ze strony http://www.power.gov.pl/strony/wiadomosci/wsparcie-dla-konsultacji-spolecznych-w-gminach-w-ramach-po-wer/)

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nakłada na gminy obowiązek konsultowania gotowych projektów dokumentów planistycznych. Jednakże, konsultacje w ramach ww. projektu wykraczają poza te "obowiązkowe" i wchodzą w zupełnie inny etap niż ustawowy - mają one bowiem umożliwić poznanie potrzeb mieszkańców i stworzyć wytyczne dla projektanta do stworzenia projektu dokumentu planistycznego.

Miasto Rawa Mazowiecka pod koniec 2017 r. przystąpiło do udziału w projekcie "Przestrzeń dla partycypacji" i został stworzony Indywidualny Plan Konsultacji. Natomiast, w kwietniu br. podpisano umowę na powierzenie Miastu Rawa Mazowiecka grantu w wysokości blisko 20 000 zł na realizację konsultacji zgodnie z utworzonym IPK.

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery