Konsultacje społeczne - plan miejscowy obręb 7

Konsultacje społeczne założeń do planu dla Siódemki zakończone! Zapraszamy do zapoznania się z Raportem z przeprowadzonych konsultacji!

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka Dariusz Misztal w maju br. zaprosił mieszkańców miasta do udziału w konsultacjach społecznych założeń do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obręb ewidencyjny Nr 7, w związku z realizowanym projektem pn. „Przestrzeń dla partycypacji”.

Konsultacje miały charakter ogólnomiejski i prowadzone były w okresie od dnia 10 maja 2018 r. do dnia 20 czerwca 2018 r. w trzech formach: ankiety internetowej, otwartych spotkań konsultacyjnych w terenie oraz otwartego spotkania warsztatowego.

Pierwszą formą konsultacji była ankieta internetowa. Wypełniło ją 128 osób, z czego blisko 70% to mieszkańcy obrębu nr 7. Duża część ankiety odnosiła się do spraw związanych z usługami na terenie obrębu nr 7. Mieszkańcy zdecydowanie wykazali swoje negatywne nastawienie do trzech rodzajów usług: myjni samochodowych, warsztatów samochodowych oraz zakładów rzemieślniczych – uznając te usługi jako uciążliwe i takie, których nie chcą w swojej okolicy.

Drugą formą konsultacji były dwa otwarte spotkania konsultacyjne w terenie. Pierwsze z nich odbyło się w terenie kompleksu działek położonych w rejonie ulicy Katowickiej. Na spotkaniu przedstawiono mieszkańcom dwa warianty nowego sposobu zagospodarowania obszaru po zmianie przeznaczenia na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i omówiono główne przykładowe parametry zagospodarowania. Najwięcej dyskusji wzbudził proponowany układ komunikacyjny.

Drugie spotkanie zorganizowano w formie punktu konsultacyjnego, w pobliżu kompleksu działek położonych przy ul. Wyzwolenia 10. Jego tematem były możliwości zagospodarowania wskazanego terenu jako przeznaczonego pod zabudowę usługową. W ramach prowadzonych rozmów pytano także mieszkańców o to jakie usługi chcieliby lub jakich by nie chcieli na obszarze obrębu nr 7.

Ostatnim etapem konsultacji było spotkanie warsztatowe. Najważniejszą jego częścią było wystąpienie projektanta planu, który omówił stworzone na bazie ankiety i spotkań definicje „terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej” oraz „terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami”. Ponadto, zaprezentował mieszkańcom propozycję nowego rysunku planu miejscowego dla obrębu nr 7. Po tej prezentacji odbyła się dyskusja a na jej zakończenie poinformowano mieszkańców o dalszej procedurze sporządzania projektu planu miejscowego dla obrębu nr 7.

Pod koniec lipca 2018 r. został przekazany mieszkańcom Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych. Zawiera on szczegółowe podsumowanie ankiety, spotkań oraz wnioski. Zapraszamy do zapoznania się z Raportem.

Obecnie trwają też prace nad przygotowaniem projektu planu miejscowego dla obrębu nr 7. Do końca roku planowane jest uzyskanie wymaganych przepisami prawa opinii i uzgodnień, tak, żeby wiosną 2019 r. projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu. Zorganizowana zostanie wtedy dyskusja publiczna dotyczącą projektowanego dokumentu i mieszkańcy będą mogli kolejny raz wypowiedzieć się – tym razem już nad szczegółowymi zapisami tekstu projektu planu miejscowego.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli udział w przeprowadzonych konsultacjach społecznych – każdy Państwa głos jest dla Burmistrza Dariusza Misztala cenny i oznacza, że planowanie przestrzenne stanowi ważny element funkcjonowania miasta Rawa Mazowiecka.

Warto także wspomnieć, że pod koniec czerwca br. Rada Miasta Rawa Mazowiecka podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego dla obrębu nr 4 miasta Rawa Mazowiecka. Zapraszamy do wzięcia udziału w tworzeniu także tego projektu planu miejscowego. Jeśli mają Państwo nieruchomość na obszarze obrębu nr 4 prosimy o kontakt z Wydziałem Gospodarki Terenami Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka.

 

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery