Program "Czyste Powietrze"

  • Logotyp programu "Czyste Powietrze"

W budynku Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka przy Pl. Piłsudskiego 4 w pokoju nr 9 znajduje się punkt konsultacyjno-informacyjny programu "Czyste Powietrze", który jest czynny w godzinach pracy urzędu.

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła oraz poprawie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Na terenie województwa łódzkiego program jest realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Program jest skierowany do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami domów jednorodzinnych lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Więcej informacji na stronie www.czystepowietrze.gov.pl.

Stan od początku trwania programu do dnia 31.03.2024 r. odnośnie przedsięwzięć z terenu miasta Rawa Mazowiecka:

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 312

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 154

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 2 136 122,70

Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 258

  • Logo Programu Czyste Powietrze
  • Logo Ministerstwa Klimatu i Środowiska
  • Logo Narodowego Funduszu Ochorny Środowiska i Gospodarki Wodnej
  • Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochorny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
  • Do Czystego powietrza

Zmiany w Programie Priorytetowym Czyste Powietrze

Od 22 kwietnia 2024 r. nastąpi kolejna zmiana zapisów treści Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze". Punkt informacyjno-konsultacyjny programu nadal funkcjonuje, dlatego też zachęcamy do zapoznania się ze zmianami jak i z treścią zmienionego Programu, a w przypadku chęci uzyskania dodatkowych informacji lub złożenia wniosku o dofinansowanie zapraszamy do punktu, który funkcjonuje w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka, pl. Piłsudskiego 4 pokój nr 9 w godzinach jego pracy. Informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 46 814 23 39.

Co zrobić aby płacić mniej za ogrzewanie domu jednorodzinnego?

Z programu Czyste Powietrze otrzymasz wsparcie na docieplenie ścian, dachu, wymianę okien i drzwi, zainstalowanie wentylacji z odzyskiem ciepła oraz wymianę starego pieca na paliwo stałe na nowe, efektywne źródło ciepła, które zużywa mniej energii z pożytkiem dla rodzinnego portfela, a przy tym emituje mniej zanieczyszczeń do powietrza.
Już dziś zainteresuj się programem Czyste Powietrze. Teraz jest najlepszy czas na złożenie wniosku, znalezienie wykonawcy i przeprowadzenie inwestycji, aby spokojnie zdążyć przed kolejnym sezonem grzewczym.

Zmiany w Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze”

Informujemy, że od dnia 3 stycznia 2023 r. wchodzi w życie duża zmiana przedmiotowego programu z zakresu ochrony powietrza. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu 46 814 23 39 lub zapraszamy do punktu informacyjno-konsultacyjnego Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka pok. nr 9 , Pl. Piłsudskiego 4 w godzinach pracy urzędu.

Zmiany w programie „Czyste Powietrze” od 15 lipca 2022 r.

Od 15 lipca 2022 r. nastąpiła zmiana programu priorytetowego „Czyste Powietrze” w zakresie wprowadzenia możliwości  prefinansowania przedsięwzięcia dla Beneficjentów części 2) i części 3) programu. W przypadku Wnioskodawców uprawnionych do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania część kwoty dotacji w formie zaliczki może zostać przekazana na konto wykonawcy prac przed zakończeniem przedsięwzięcia. 

Zmiany w programie "Czyste Powietrze" od 25 stycznia 2022 r.

24.01.2022 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zamieścił ogłoszenie o naborze ciągłym wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania w ramach Części 3 programu priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz zmiany programu priorytetowego „Czyste Powietrze” w zakresie Części 1 i Części 2. Ogłoszony nabór oraz zmiany obowiązują od 25.01.2022 r.

Od 1 lipca 2021 r. zmiany w programie „Czyste Powietrze”

Od 1 lipca 2021 r. kolejne zmiany w programie „Czyste Powietrze”. Zmiany dotyczą wycofania dotacji na kotły węglowe, zwiększenia progów dochodowych uprawniających do podwyższonego poziomu dofinansowania oraz poszerzenia listy kosztów kwalifikowanych o kotły na pellet o podwyższonym standardzie. 

Przerwa w wydawaniu zaświadczeń do poziomu podwyższonego

Osoby osiągające dochód z gospodarstwa rolnego, które wnioskują o wydanie zaświadczenia o wysokości dochodu uprawniającego do złożenia wniosku w ramach podwyższonego poziomu dofinansowania informujemy, że wydawanie zaświadczeń jest corocznie zawieszane w okresie od 1 sierpnia nie dłużej niż do 23 września każdego roku. Wyżej wymieniona przerwa jest spowodowana  oczekiwaniem na pojawienie się obwieszczenia prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych.

  • data: 2021-05-20

Podwyższony poziom dofinansowania w programie „Czyste Powietrze”

Właścicielom budynków jednorodzinnych, którzy spełniają kryterium odnośnie dochodu, przypominamy o naborze do drugiej części programu „Czyste Powietrze”, który rozpoczął się 21 października 2020 r.

Podwyższony poziom dofinansowania w programie „Czyste Powietrze”

21 października br. rozpoczął się nabór wniosków w drugiej części programu „Czyste Powietrze”. Nabór jest przygotowany z myślą o właścicielach budynków jednorodzinnych z niższymi dochodami. Beneficjentem Części 2 programu może zostać osoba fizyczna, która jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego,a przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty: 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Zielone urządzenia i materiały w programie Czyste Powietrze

W celu ułatwienia wnioskodawcom programu „Czyste Powietrze” wyboru urządzeń i materiałów, spełniających wymagania techniczne określone w programie, NFOŚiGW rozszerza dotychczasową bazę danych urządzeń grzewczych. Lista-zum.ios.edu.pl posłuży też do potwierdzania osiągnięcia efektu ekologicznego inwestycji. Pomoc on-line dostępna będzie od września bieżącego roku aż do końca realizacji programu.

Rusza ogólnopolska infolinia Czystego Powietrza

3 sierpnia 2020 r. pod nr telefonu 22 340 40 80 rozpoczęła działanie ogólnopolska infolinia programu „Czyste Powietrze”. Konsultanci, obsługujący infolinię, udzielają informacji dotyczących programu oraz wyjaśniają jego szczegóły. Pod podany wyżej numer można dzwonić od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00. Z infolinii można skorzystać zarówno przed, jak i po złożeniu wniosku o dofinansowanie.

e-wnioski Czyste Powietrze bez wychodzenia z domu

10 czerwca 2020 r. została wprowadzona możliwość internetowego składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze” za pośrednictwem serwisu gov.pl. Teraz osoby, które mają profil zaufany, mogą starać się o dotację na wymianę starego pieca i termomodernizację bez konieczności wychodzenia z domu.

Nowa odsłona Programu Czyste Powietrze

15 maja 2020 r. Program Czyste Powietrze pojawił się w nowej odsłonie. Od tego dnia nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony w oparciu o: zmienioną wersję programu priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej: Program), nowy wzór formularza wniosku o dofinansowanie,nowy regulamin naboru wniosków. Wnioski o dofinansowanie złożone przed dniem 15.05.2020 r., będą rozpatrywane i realizowane na warunkach dotychczasowego Programu.

Załączniki do wniosku w ramach Programu Czyste Powietrze

W dniu 28 kwietnia 2020 roku Zarząd NFOŚiGW podjął decyzję o możliwości dołączenia do wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” zeznania podatkowego za 2018 r. do 31 maja 2020 r., o ile nie złożono zeznania za ostatni rok podatkowy. Decyzję podjęto w związku ze stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Zmiana w kosztach kwalifikowanych Programu Czyste Powietrze

Zgodnie z ust. 6.7 pkt 6) Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, od 1 stycznia 2020 roku koszty zakupu i montażu źródła ciepła, przyłącza cieplnego, gazowego lub elektroenergetycznego w budynkach nowobudowanych nie są kwalifikowane.

Czyste Powietrze - teraz wnioski także w Urzędzie Miasta

Mieszkańcy miasta Rawa Mazowiecka będą mogli skorzystać z pomocy przy składaniu wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. W związku z porozumieniem zawartym z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, począwszy od 18 listopada 2019 r. beneficjenci (osoby zainteresowane wymianą źródeł ciepła lub pracami termomodernizacyjnymi) będą mogli składać wnioski w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka.

Zmiany w programie Czyste Powietrze

29 lipca 2019 r. zostały wprowadzone zmiany w Programie Priorytetowym Czyste Powietrze. Poniżej przedstawiamy kluczowe zmiany:

Zmiany w programie Czyste Powietrze

Od 1 lipca 2019 roku stały się obowiązujące niektóre z zapisów Programu CZYSTE POWIETRZE wprowadzonych od stycznia br. Od 01.07.2019r. będzie można uzyskać dofinansowanie tylko w przypadku, gdy koszty zostaną poniesione po złożeniu wniosku. Dofinansowaniu nie podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Dofinansowanie nie przysługuje także w przypadku wymiany starego kotła na biomasę.

Pompa ciepła w ramach programu Czyste Powietrze

Przypominamy, że program skierowany jest do osób będących właścicielami/współwłaścicielami domów jednorodzinnych, które planują wymianę źródła ciepła lub prace termomodernizacyjne. Dotacją objęta jest także pompa ciepła– koszt kwalifikowany od którego liczy się dotację to do 30 tys. za pompę powietrzną i do 45 tys. za gruntową. Dla istniejącego budynku - pożyczka, jeśli dochód roczny Wnioskodawcy przekracza 125.528 zł. W budynkach nowobudowanych zakup i montaż źródła ciepła są dofinansowane tylko do 31 grudnia 2019 r.

Warsztaty szkoleniowe Czyste Powietrze

W dniu 11 kwietnia br. na terenie Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej odbyły się warsztaty szkoleniowe dotyczące programu priorytetowego Czyste Powietrze dla pracowników gmin. Podczas warsztatów można było zapoznać się z założeniami programu, wnioskiem o dofinansowanie i pożyczkę a także wyjaśnić wątpliwości.

Zmiany w programie Czyste Powietrze

W związku z dostosowaniem programu „Czyste Powietrze” do obecnych przepisów prawnych poniżej została przedstawiona krótka informacja na temat istotnych zmian wprowadzonych w programie. Przypominamy, że program skierowany jest do osób będących właścicielami/współwłaścicielami domów jednorodzinnych, które planują wymianę źródła ciepła lub prace termomodernizacyjne.

Informacja o wznowieniu naboru wniosków w ramach Programu Czyste Powietrze

Minister Środowiska Henryk Kowalczyk wraz z Prezesem Zarządu NFOŚiGW Kazimierzem Kujdą poinformowali podczas konferencji prasowej o wznowieniu naborów w ramach Programu Czyste Powietrze. Wojewódzkie fundusze od poniedziałku (21 stycznia 2019 r.) wznowią nabór wniosków o dofinansowanie.

Wstrzymanie naboru wniosków w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje o tymczasowym wstrzymaniu od 1 stycznia 2019 r. naborów wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze, prowadzonych przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW). Sytuacja ma charakter przejściowy i wynika ze względów formalno-prawnych oraz technicznych.

Program Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą ochronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Spotkanie informacyjne w sprawie programu Czyste Powietrze

W dniu 24. września br. w Sali kinowej Miejskiego Domu Kultury odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców dotyczące programu CZYSTE POWIETRZE.

Program Czyste Powietrze - założenia

Jest to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program przewiduje dofinansowanie wymiany starych pieców i kotłów na nowe bardziej ekologiczne oraz termomodernizację budynków jednorodzinnych. Skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

Program Czyste Powietrze - spotkanie

24 września 2018 r. o godz. 18 w sali kinowej Miejskiego Domu Kultury odbędzie się spotkanie informacyjne dla mieszkańców w sprawie programu CZYSTE POWIETRZE zorganizowane przez Ministerstwo Środowiska.Jest to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program przewiduje dofinansowanie wymiany starych pieców i kotłów na nowe bardziej ekologiczne oraz termomodernizację budynków jednorodzinnych.

Program Czyste Powietrze

Resort środowiska rozpoczyna cykl spotkań w gminach dotyczący realizacji Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Spotkania z mieszkańcami będą prowadzone na terenie całego kraju. Ministerstwo Środowiska w porozumieniu z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW chce poinformować jak prawidłowo ubiegać się o dofinansowanie na wymianę przestarzałych źródeł ciepła oraz na termomodernizację budynku.

O „Czystym powietrzu” w Rawie

W środę 13 czerwca o godz. 16 w Miejskim Domu Kultury odbyło się spotkanie z mieszkańcami miasta, w którym uczestniczyli Piotr Woźny - pełnomocnik premiera Mateusza Morawieckiego ds. programu „Czyste powietrze” i Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Katarzyna Włodarczyk inspektor ds. informacji o Funduszach Europejskich.

Minister Piotr Woźny w Rawie Mazowieckiej o rządowym programie "Czyste powietrze”

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka Dariusz Misztal serdecznie zaprasza na spotkanie poświęcone tematyce ochrony powietrza i rządowego programu dotyczącego ograniczaniu niskiej emisji w naszym mieście. Rządowy program „Czyste Powietrze” przedstawi pełnomocnik premiera Mateusza Morawieckiego do spraw programu Piotr Woźny.
W ramach spotkanie zostaną zaprezentowane cele i założenia tworzonego przez rząd programu obejmującego wymianę urządzeń grzewczych i prac termomodernizacyjnych w budynkach jednorodzinnych dla najsłabszych ekonomicznie gospodarstw domowych.

Zaostrzenie przepisów dla użytkowników pieców na paliwa stałe

W związku z realizacją Programu Ograniczania Niskiej Emisji informuję, iż z dniem 1 maja 2018 r. wchodzą w życie zapisy Uchwały Nr XLIV/548/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24.10.2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwała antysmogowa). Oznacza to, że od tej daty wszystkie montowane kotły powinny spełniać wymagania dotyczące efektywności energetycznej i wielkości emisji określone w Rozporządzeniu Komisji (EU) 2015/1189.

Konferencja - poprawa jakości powietrza

W dniu 5 marca na zaproszenia Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego, burmistrz Dariusz Misztal oraz przedstawiciele Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej uczestniczą w konferencji naukowej zorganizowanej pod Patronatem Marszałka "Współpraca Administracji Rządowej i Samorządowej - niezbędne narzędzia poprawy jakości powietrza w Polsce".

Banery

Kalendarium

Banery