Program "Czyste Powietrze"

Podwyższony poziom dofinansowania w programie „Czyste Powietrze”

Przypominamy, że 21 października 2020 r. w programie „Czyste Powietrze” rozpoczął się nabór wniosków dla właścicieli/współwłaścicieli budynków jednorodzinnych, którzy łącznie spełniają  dwa poniższe  warunki.

Warunek 1: przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego


Beneficjentem tej części programu może zostać osoba fizyczna, jeżeli przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego, wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty: 

  • 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Zaświadczenie o dochodach, o którym jest mowa powyżej, jest wydawane przez gminę na podstawie żądania złożonego przez osobę zainteresowaną aplikowaniem w drugiej części programu „Czyste Powietrze”.  O wydanie zaświadczenia należy zwrócić się do gminy zgodnie ze swoim adresem zamieszkania. Osoby zamieszkałe w mieście Rawa Mazowiecka powinny kierować żądania do Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka na wzorze, który jest załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu, o którym mowa powyżej, ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

  1. przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia, o którym mowa powyżej – w przypadku żądania wydania zaświadczenia złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
  2. ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia, o którym mowa powyżej – w przypadku żądania wydania zaświadczenia złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

Warunek 2: wysokość rocznego przychodu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej

Roczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, o którym mowa powyżej, nie może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Ważne

Pozostali beneficjenci programu „Czyste Powietrze”, z rocznym dochodem do 100 tys. zł, są uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania(część pierwsza programu). Ponadto dla wszystkich - w rozliczeniu PIT - dostępna jest ulga termomodernizacyjna. 

  • data: 2021-04-28
  • Logotyp Programu Czyste Powietrze
  • Logotyp Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  • Logotyp Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery