Program "Czyste Powietrze"

Zmiany w programie "Czyste Powietrze" od 25 stycznia 2022 r.

Najwyższy poziom dofinansowania

Dnia 25.01.2022 r. rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania w ramach Części 3 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

W ramach Części 3 programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć:

 • rozpoczętych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie;
 • zakończonych pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą rozpoczęcia niniejszego naboru.


Beneficjentem uprawnionym do najwyższego poziomu dofinansowania może zostać osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

 1. Jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.
 2. Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
 • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym;
 • 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym;


lub
ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługujące w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie. 

Zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego albo zaświadczenie o ustalonym prawie do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego beneficjent powinien uzyskać od burmistrza miasta. Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Części 3 programu jest uwarunkowane posiadaniem jednego z ww. zaświadczeń.

Ponadto roczny przychód osoby, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka gospodarstwa domowego, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie może przekroczyć dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Nie jest możliwa korekta wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach Części 1 albo 2 Programu przed dniem 25.01.2022 r. zmieniająca warunki dofinansowania na zgodne z Częścią 3 programu. Jeżeli Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie przed dniem 25.01.2022 r., ale nie zawarł umowy o dofinansowanie, może wycofać wniosek i złożyć go ponownie na warunkach Części 3 programu, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów dotyczących terminu rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia wskazanych w Programie.

Pozostałe istotne zmiany

Pozostałe istotne zmiany:

 • usunięcie możliwości składania wniosku o płatność przed zawarciem umowy dotacji;
 • dopuszczenie kotłów dwupaliwowych zgazowujących drewno i spalających pellet drzewny, jako zgodnych z celami Programu;
 • doprecyzowanie wymagań dla przewodów kominowych w przypadku kotłów na paliwo stałe – beneficjent będzie zobowiązany, aby do wniosku o płatność dołączyć protokół odbioru kominiarskiego podpisany przez osobę posiadającą uprawnienia;
 • dla umów dotacji zawartych na podstawie wniosków o dofinansowanie w formie dotacji składanych od dnia 25.01.2022 r., rozliczenie dofinansowania możliwe jest tylko w oparciu o formularz online wniosku o płatność dostępny na stronie NFOŚiGW . Nie ma możliwości rozliczenia w oparciu o formularz pdf.

Zmiany, które mają zastosowanie również do wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach wcześniejszych wersji Programu:

 • wnioskodawca nie musi być właścicielem źródła ciepła, o dofinansowanie którego wnioskuje, żeby skorzystać z dofinansowania w ramach Programu. Wyjątek ten dotyczy sytuacji, gdy dofinansowanie łączy się z gminnymi programami parasolowymi, w których wnioskodawca nie staje się właścicielem kotła do zakończenia okresu trwałości;
 • dopuszczenie wydłużenia okresu realizacji przedsięwzięcia o więcej niż 6 miesięcy (limit taki obowiązuje w pozostałych przypadkach) w przypadku, gdy opóźnienie rozliczenia wynika z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora.

Ważne

Przypominamy, że nabór nie dotyczy budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.

Informacje pochodzą ze strony  WFOŚiGW w Łodzi

 • data: 2022-01-27
 • Logotyp Ministerstwa Klimatu i Środowiska
 • Logotyp Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
 • Logotyp programu "Czyste Powietrze"

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery