Program "Czyste Powietrze"

Zmiany w programie „Czyste Powietrze” od 15 lipca 2022 r.

Od 15 lipca 2022 r. nastąpiła zmiana programu priorytetowego „Czyste Powietrze” w zakresie wprowadzenia możliwości  prefinansowania przedsięwzięcia dla Beneficjentów części 2) i części 3) programu. W przypadku Wnioskodawców uprawnionych do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania część kwoty dotacji w formie zaliczki może zostać przekazana na konto wykonawcy prac przed zakończeniem przedsięwzięcia. 

Warunki dotacji z prefinansowaniem

Warunki dotacji z prefinansowaniem są następujące:

 • możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie (faktury lub inne równoważne dokumenty księgowe już opłacone nie podlegają prefinansowaniu),
 • ustalenie terminu realizacji przedsięwzięcia, na które udzielona została dotacja z prefinansowaniem, na 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie
 • złożenie wniosku o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem, możliwe tylko przez generator wniosków o dofinansowanie dostępny pod adresem
 • konieczność załączenia do wniosku o dofinansowanie podpisanej umowy z wykonawcą na realizację określonego zakresu przedsięwzięcia z opcją prefinansowania. Przy czym, w opcji prefinansowania możliwe jest zawarcie nie więcej niż 3 umów z wykonawcami,
 • wypłata środków prefinansowania na rachunek wykonawcy w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy o dofinansowanie z Beneficjentem lecz nie wcześniej niż 14 dni przed datą rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy Beneficjenta z wykonawcą,
 • wypłata pozostałej części dotacji na podstawie przedstawionych dokumentów rozliczeniowych załączonych do wniosku o płatność w maksymalnie 3 częściach.

Od dnia 15.07.2022 r. do Programu wprowadzono także zmiany dotyczące wzrostu maksymalnych kwot dotacji dla przedsięwzięć realizowanych z uwzględnieniem prefinansowania przez beneficjentów Części 2)  i  Części 3) Programu. W przypadku Części 2) Programu: 

 • maksymalnie do 47 000 zł w sytuacji, w której następuje wymiana źródło ciepła,
 • maksymalnie do 25 000 zł w sytuacji, w której nie wymienia się źródła ciepła.


W przypadku Części 3) Programu:

 • maksymalnie do 79 000 zł w sytuacji, w której następuje wymiana źródło ciepła,
 • maksymalnie do 40 000 zł w sytuacji, w której nie wymienia się źródła ciepła.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem można składać wyłącznie przez system Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD):

 1. Wyłącznie w wersji elektronicznej, gdy wnioskodawca dysponuje podpisem elektronicznym (podpis kwalifikowany lub profil zaufany).
 2. Również wersji papierowej z wymaganymi podpisami, w przypadku braku podpisu elektronicznego. Przy czym, wersję papierową wniosku o dofinasowanie można dostarczyć:
  1. za pośrednictwem gmin, które zawarły porozumienia w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze” z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) lub
  2. poprzez nadanie do właściwego WFOŚiGW w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (w latach 2016-2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu tej ustawy pełni Poczta Polska S.A.) lub
  3. bezpośrednio do właściwego WFOŚiGW obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny, którego dotyczy przedsięwzięcie ( w przypadku Rawy Mazowieckiej jest to WFOŚiGW w Łodzi).

Ważne informacje

Przypominamy, że przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu nie dotyczą budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.

Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu "Czyste Powietrze" dla właścicieli domów jednorodzinnych z obszaru miasta Rawa Mazowiecka mieści się  w pokoju nr 9 w budynku Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka przy Pl. Piłsudskiego 4. Szczegółowe informacje dotyczące składania i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie można znaleźć w Portalu Beneficjenta na stronie WFOŚiGW w Łodzi  oraz pod numerem telefonu 46 814 23 39.

Informacje pochodzą ze strony  WFOŚiGW w Łodzi

 • data: 2022-07-21
 • Logotyp Ministerstwa Klimatu i Środowiska
 • Logotyp Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
 • Logotyp programu "Czyste Powietrze"

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery