Aktualności

Pierwsza edycja Programu Aktywizacja i Integracja w 2018 roku

W czerwcu br. zakończyła się pierwsza edycja projektu Aktywizacja i Integracja. Projekt był skierowany do osób bezrobotnych korzystających z usług pomocy społecznej, czyli osób oddalonych od rynku pracy i wymagających wsparcia ze strony instytucji rynku pracy. Podejmowane wobec nich działania miały na celu przywrócenie gotowości do podjęcia pracy. Zaplanowano bloki tematyczne w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej, które miały  kształtować  aktywną postawę w życiu społecznym i zawodowym oraz przeciwdziałać pogłębianiu się problemów związanych z wykluczeniem społecznym. Podejmowane działania dały możliwość rozwoju kompetencji społecznych, budowania prawidłowych relacji z otoczeniem oraz powrotu do aktywności zawodowej. 10 osób objętych zostało grupowymi zajęciami warsztatowymi, grupowym poradnictwem zawodowym i specjalistycznym oraz indywidualnymi poradami psychologicznymi. W ramach projektu uczestnicy zostali skierowani do prac społecznie użytecznych realizowanych w instytucjach kultury i oświaty miasta oraz w spółkach miejskich. Wszystkie podjęte działania stworzyły warunki sprzyjające powrotowi na rynek pracy osób długotrwale bezrobotnych.   

  • Logo Funduszu Kapitał Ludzki
  • Logo Centrum
  • Logo Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  • Logo Unii Europejskiej

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery