Aktualności

Druga edycja Programu Aktywizacja i Integracja

Od 7 maja 2019 r. rozpoczęła się druga edycja Programu Aktywizacja i Integracja (PAI,  której realizatorem jest: Miasto Rawa Mazowiecka, Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej w zakresie prac społecznie użytecznych oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Rawie Mazowieckiej Łódzkiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Łodzi w zakresie aktywnej integracji.
Celem Programu jest przełamanie barier utrudniających wejście lub powrót na rynek pracy oraz prawidłowe funkcjonowanie osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej w środowisku zawodowym i społecznym.
Uczestnicy Programu musieli spełnić następujące kryteria naboru:

  • być osobą długotrwale bezrobotną, zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej,
  • być beneficjentem świadczeń z pomocy społecznej.


Do udziału w PAI zrekrutowano 10. mieszkańców  Rawy Mazowieckiej.


Program Aktywizacja i Integracja obejmuje dwa bloki: aktywizację zawodową i integrację społeczną.
Aktywizacja zawodowa to wykonywanie prac społecznie użytecznych przez uczestników w wymiarze 10 godzin tygodniowo przez okres 8 tygodni. Integracja społeczna to cykl zajęć warsztatowych i integracyjnych m.in. z zakresu komunikacji interpersonalnej, asertywności, gospodarowania czasem, radzenia sobie ze stresem, tworzenia dokumentów aplikacyjnych
oraz aktywnego poszukiwania pracy prowadzonych przez psychologa i doradcę zawodowego w wymiarze dla każdego uczestnika w wymiarze 10 godzin tygodniowo przez okres 8 tygodni.

 

  • data: 2019-05-17
  • kapitał ludzki
  • centrum
  • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
  • Unia Europejska

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery