Aktualności

Realizacja projektu "Szkoła twórczych umysłów"

Projekt był  realizowany przez rawską "Dwójkę" od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2021 r. Z wnioskiem o przedłużenie realizacji projektu do 31 marca 2021 roku wystąpiono z uwagi na epidemię COVID-19. Celem projektu było rozwijanie kompetencji kluczowych i kompetencji przedsiębiorczości  oraz kształtowanie właściwych postaw wśród uczniów, a także zdobycie umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Duży nacisk został położony na indywidualne podejście do ucznia, szczególnie tego ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.

Realizacja projektu obejmowała:
- prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, np. z matematyki, biologii, języków obcych,
- prowadzenie zajęć rozwijających, np. z fizyki, chemii, geografii oraz zajęć z elementami przedsiębiorczości,
- prowadzenie zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, np.  zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, zajęcia logopedyczne, psychoedukacyjne czy zajęcia integracji sensorycznej,
- poszerzenie zakresu działalności oraz tworzenie nowych kół zainteresowań, np. Koło Młodych Inżynierów
- udział kadry pedagogicznej w szkoleniach i studiach podyplomowych,
- zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia, m.in. sali do zajęć sensorycznych, a także sprzętu komputerowego. Część sprzętu komputerowego przekazano uczniom na czas trwania epidemii w celu realizowania działań wynikających z projektu.

Od początku realizacji projektu wzięło w nim udział 492 uczniów i 76 nauczycieli. Wartość projektu to 1 141 339,02 zł, w tym dofinansowanie 1 051 339,02 zł. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Działanie XI.1 Wysoka Jakość Edukacji Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie Ogólne w ramach konkursu nr RPLD.11.01.02-IZ.00-10-001/18.

  

 

  • data: 2021-08-13
  • Zestawienie logotypów Funduszy Europejskich dla...

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery