Decyzja środowiskowa firmy LOGIS S.A.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta

Rawa Mazowiecka

Na podstawie art. 123 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r.,poz. 2081 ze zm.), Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

zawiadamia Strony

- że w toku postępowania na wniosek podmiotu firmy Logis S. A. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej 96-200 przy ul. Mszczonowskiej 36 za pośrednictwem pełnomocnika Pani Katarzyny Wrzesińskiej z firmy Ekolab Sp. z o.o. s siedzibą w Kobylnicy 62-006 przy
ul. Południowej 5 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zespół hal magazynowych z częściami socjalno-biurowymi wraz
z układem komunikacji wewnątrzzakładowej oraz obiektami i urządzeniami towarzyszącymi”
planowanego do realizacji na działkach nr: 763/2 część 763/4, 763/5, 763/6, 494/6, 494/7, 764/2, 764/3, 764/7, 764/12, 764/13, 764/14, 764/15, 764/16, 764/17, 764/18, 764/19, 764/20, 764/21, 764/22, 764/23, 764/24, 764/25, 764/26, 764/27, 764/28, 764/29, 764/30, 764/31 – Konopnica oraz 149/8, 149/9, 149/15, 149/16, 149/17, 149/18, 149/19, 149/20, 149/21, 149/22, 149/24, 149/25, 149/28, 707 obręb 2 miasta Rawa Mazowiecka wydane zostało w dniu 28.08.2019r. postanowienie znak: GK.6220.1.2019.15
o sprostowaniu omyłki pisarskiej w postanowieniu z dnia 21.08.2019r. znak: GK.6220.1.2019.13.

Na wydane postanowienie służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia.

W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka - Wydział Gospodarki Komunalnej przy ul. Plac Piłsudskiego 4, pokój 18 w godzinach prac Urzędu.

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery