Aktualności

Poradnik dla właścicieli nieruchomości

Jednym z działań podjętych w ramach realizacji projektu było opracowanie poradnika dla właścicieli nieruchomości, w szczególności z obszaru rewitalizacji. Poradnik opisuje instrumenty, które mogą być wykorzystane przez właścicieli nieruchomości i przyczynić się do poprawy jakości zasobów mieszkaniowych na obszarze rewitalizacji miasta.

O czym jest poradnik?
Pierwsze strony poradnika zostały poświęcone opisowi działań, jakie przewidziano w ramach realizacji projektu, jak również przeprowadzonej w 2018 roku diagnozie sytuacji mieszkaniowej 
w Rawie Mazowieckiej.  

Dalsze strony można podzielić na dwie zasadnicze części – pierwsza z nich poświęcona jest opisowi instrumentów pomocowych opracowanych i udostępnianych przez Miasto Rawa Mazowiecka, druga -  instrumentom pomocowym realizowanym przez inne podmioty. Instrumenty pomocowe wdrażane przez Miasto zostały wybrane pod kątem możliwości ich wprowadzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz możliwości ich wykorzystania przez mieszkańców.

Instrumenty przygotowane przez Miasto
Instrumenty przygotowane przez Miasto Rawa Mazowiecka można podzielić na  instrumenty   finansowe oraz  pozafinansowe. 
Wśród instrumentów finansowych można wymienić :

  • Konkurs na najładniejszą elewację, który został ogłoszony w listopadzie 2019 r., a zostanie rozstrzygnięty do 10 grudnia 2020 r. Pula nagród przewidziana w konkursie to 61 000,00 zł.
  • Przyjęta w grudniu 2019 r. uchwała dająca możliwość skorzystania z niższej opłaty za zajęcie pasa drogowego niż miało to miejsce dotychczas. Stanowi ona udogodnienie dla właścicieli nieruchomości planujących remont elewacji budynku w mieście.
  • Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Miasta Rawa Mazowiecka. Łączna kwota środków zaplanowanych na ten cel w budżecie w roku 2020 to 50 000,00 zł.


Instrumenty pozafinansowe to m.in.: 

  • Kalkulatory efektywności energetycznej, które pomogą zaplanować zakres rzeczowy inwestycji i sposób zwiększenia opłacalności inwestycji.  
  • Konsultacje z energetykiem gminnym, które pozwolą zorientować się np. w zakresie pozyskania informacji na temat funkcjonujących programów dotyczących niskiej emisji. 

Instrumenty pomocowe realizowane przez inne podmioty
Wśród instrumentów pomocowych realizowanych przez inne podmioty można wymienić 
np.:

  • Fundusz Termomodernizacji i Remontów, stworzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego, w ramach którego udzielane są premie termomodernizacyjne, premie remontowe lub premie kompensacyjne.
  • Dofinansowanie w ramach  Programu  Czyste Powietrze, który skupia się na wymianie starych pieców na paliwo stałe oraz na termomodernizacji budynków jednorodzinnych. W wyniku porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, począwszy od 18 listopada 2019 r. mieszkańcy, którzy są właścicielami budynków usytuowanych w granicach administracyjnych miasta Rawa Mazowiecka, mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach tego programu w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka.
  • Dotacje na zabytki, mogą być realizowane w ramach dostępnych programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz samorządu województwa łódzkiego.


Aktywne linki i aktualizacja poradnika
Do poszczególnych dokumentów przytaczanych w poradniku, prowadzą aktywne linki, które pozwalają szybko i łatwo się z nimi zapoznać. Poradnik jest publikacją interaktywną, która będzie „uczyć się” wraz z postępem projektów mieszkaniowych wspierających rewitalizację. Przewidziano również możliwość aktualizowania poradnika, w tym uwzględnienia uwag zgłaszanych przez mieszkańców.


Poprawa jakości mieszkalnictwa jest nie tylko samoistnym celem rewitalizacji, ale też stanowi determinantę trwałych, korzystnych efektów rewitalizacji obszarów śródmiejskich w pozostałych aspektach tego procesu. Poradnik opisuje instrumenty, które mogą być wykorzystane 
przez mieszkańców miasta w celu ułatwienia  przeprowadzenia inwestycji. Pomaga on zdobyć wiedzę  na temat różnych źródeł finansowania planowanych remontów. Więcej informacji o niektórych instrumentach przedstawionych w Poradniku i ich konkretnych zastosowaniach znajdą Państwo w samym poradniku. Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem i skorzystania z proponowanych w nim rozwiązań.
 

  • data: 2020-04-15

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery

baner toplayer
Dni Rawy Mazowieckiej 2022