Aktualności

Konkurs na elewacje w zrewitalizowanym centrum Rawy – czwarta edycja

Konkurs pn. „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej” jest jednym z instrumentów finansowych uruchomionych w ramach realizacji projektu pn. „Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych”. 
Konkurs skierowany jest do właścicieli/współwłaścicieli budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych oraz do wspólnot mieszkaniowych z obszaru rewitalizacji. Zarządzeniem nr 26/2023 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka Piotra Irli z dnia 28 lutego 2023 r. została ogłoszona czwarta edycja konkursu.

Warunki konkursu

Aby wziąć udział w konkursie należy:

 • w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 września 2023 r. wykonać prace remontowe wszystkich elewacji znajdujących się w pierzei ulicy lub placu; przy czym kolorystyka elewacji i cokołów budynków musi być zgodna z wytycznymi zawartymi w załączniku nr 5 do regulaminu konkursu;
 • w terminie od 2 do 31 października 2023 r. złożyć zgłoszenie konkursowe w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka. 
  Zgłoszenia dokonuje się za pomocą karty zgłoszenia stanowiącej załącznik nr 1 
  do regulaminu konkursu.

Do karty zgłoszenia należy dołączyć:

 • dokumentację fotograficzną elewacji budynku sprzed remontu oraz po wykonaniu prac;
 • poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających zakończenie prac;
 • oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do regulaminu konkursu;
 • stosowne upoważnienie w sytuacji, w której zgłoszenie do konkursu wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami zostało podpisane przez osoby reprezentujące uczestnika konkursu.

Ocena zgłoszeń i wyniki konkursu

Komisja konkursowa dokona oceny zgłoszeń w IV kwartale 2023 r. Pula nagród w konkursie to 61 000 zł brutto. Przewidziano następujące nagrody:

 • nagroda za 1 miejsce - 15 000 zł;
 • nagroda za 2 miejsce - 12 000 zł;
 • nagroda za 3 miejsce - 10 000 zł;
 • wyróżnienie w wysokości maksymalnie 8 000 zł na budynek.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.rawamazowiecka.pl  Zachęcamy do udziału! 

W trzeciej edycji konkursu wpłynęło 6 ważnych zgłoszeń. Każdy z właścicieli budynków został nagrodzony. Liczymy na podobną frekwencję i w tym roku.

Regulamin konkursu oraz wszystkie formularze znajdują się z zarządzeniu umieszczonym poniżej.

 • data: 2023-03-02

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery