Program "Mój Prąd"

Czwarty nabór w Programie Mój Prąd

15.04.2022 r. rozpoczął się nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego Mój Prąd Część 1) Program Mój Prąd na lata 2021 - 2023 (MP4) finansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 Działanie 11.1 - Program Mój Prąd. Czwarty już nabór, który potrwa do 22.12.2022 r. (z możliwością przedłużenia) lub do wyczerpania alokacji środków, wprowadza dwa rodzaje wnioskodawców i nowe komponenty, na które można uzyskać dofinansowanie. Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych lub wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii poprzez jej magazynowanie oraz zwiększenie efektywności zarządzania energią elektryczną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

Rodzaje dofinansowanych przedsięwzięć

Dofinansowanie można uzyskać na następujące przedsięwzięcia :

 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych;
 • zakup i montaż magazynów ciepła - zasobniki c.w.u zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, zasobniki c.w.u z grzałką elektryczną, bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, bufory ciepła z grzałką elektryczną, bufory ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u. stanowiące jedno kompletne urządzenie, pompa ciepła typu powietrze/woda tj. pompa ciepła do c.w.u. + zasobnik c.w.u. lub pompa ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym zasobnikiem;
 • zakup i montaż magazynów energii elektrycznej o pojemności co najmniej 2 kWh;
 • zakup i montaż systemów zarządzania energią HEMS/EMS z zastrzeżeniem zakupu i montażu magazynu energii elektrycznej lub magazynu ciepła. Pod pojęciem HEMS (ang. home energy management system) rozumie się system zarządzania energią w budynku, natomiast pod pojęciem EMS (ang. energy management system) system zarządzania energią pozyskaną z mikroinstalacji fotowoltaicznej. 

Dofinansowaniu podlegają mikroinstalacje fotowoltaiczne oraz dodatkowe urządzenia służące do magazynowania energii elektrycznej lub ciepła i system zarządzania energią, których zakup i montaż nie został zakończony przed dniem 01.02.2020r.
Dofinansowanie udziela się na przedsięwzięcia zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Forma dofinansowania

Wnioskodawcami w programie mogą być osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji (lub umowę sprzedaży energii elektrycznej). Nowy nabór wniosków dedykowany jest dla prosumentów w nowym systemie net-billing oraz dla dotychczasowych prosumentów, którzy zmienili system rozliczania z systemu opustów na nowy system net-billing.

Dla Wnioskodawców rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie tzw. net-billing (wniosek o przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej złożony po 31.03.2022 r.) oraz dla Wnioskodawców rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy wcześniej nie skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej pod warunkiem przejścia na nowy system tzw. net-billing, wysokość  dofinansowania w formie dotacji  wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych:

 1. Dla mikroinstalacji fotowoltaicznej (bez zakupu i montażu dodatkowych elementów wskazanych poniżej w punkcie 3), nie więcej niż 4 tys. zł na jedno przedsięwzięcie;
 2. Dla mikroinstalacji fotowoltaicznej, do której zakupiony i zamontowany zostanie co najmniej jeden dodatkowy element wskazany poniżej w punkcie 3, nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie;
 3. Dla dodatkowych elementów zwiększających autokonsumpcję energii elektrycznej w zakresie:
 1. magazynowania ciepła - nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie;
 2. magazynowania energii elektrycznej - (magazyn energii elektrycznej – akumulator o pojemności minimalnej 2 kWh, cena za 1 kWh nie może przekroczyć 4 tys. zł) -  nie więcej niż 7,5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie;
 3. systemu zarządzania energią HEMS/EMS -  nie więcej niż 3 tys. zł na jedno przedsięwzięcie pod warunkiem zakupu i montażu magazynu energii elektrycznej lub magazynu ciepła wskazanych w ppkt a i/lub b.

Przy czym, łączna maksymalna wysokość dofinansowania wynosi nie więcej niż 20,5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Dla Wnioskodawców rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu Mój Prąd, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing, wysokość  dofinansowania w formie dotacji  wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych:

 1. Dla mikroinstalacji fotowoltaicznej dla której zakupiony i zamontowany zostanie co najmniej jeden dodatkowy element wskazany poniżej w punkcie 2, nie więcej niż 2 tys. zł na jedno przedsięwzięcie;
 2. Dla dodatkowych elementów zwiększających autokonsumpcję energii elektrycznej w zakresie:
  1. magazynowania ciepła - nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie;
  2. magazynowania energii elektrycznej - (magazyn energii elektrycznej – akumulator o pojemności minimalnej 2 kWh, cena za 1 kWh nie może przekroczyć 4 tys. zł) -  nie więcej niż 7,5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie;
  3. systemu zarządzania energią HEMS/EMS -  nie więcej niż 3 tys. zł na jedno przedsięwzięcie, pod warunkiem zakupu i montażu magazynu energii elektrycznej lub magazynu ciepła wskazanych w ppkt a i/lub b.

Łączna maksymalna wysokość dofinansowania wynosi nie więcej niż 17,5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Okres kwalifikowalności kosztów:

Od 01.02.2020 r. do 31.12.2023 r., przy czym pod pojęciami rozpoczęcie i zakończenie przedsięwzięcia należy rozumieć:

 • rozpoczęcie przedsięwzięcia - poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data opłacenia pierwszej faktury lub paragonu imiennego);
 • zakończenie przedsięwzięcia - przyłączenie mikroinstalacji i wszystkich pozostałych urządzeń wskazanych we wniosku o dofinansowanie. Datę zakończenia przedsięwzięcia stanowi data uruchomienia ostatniego z urządzeń wskazanych we wniosku o dofinansowanie albo data opłacenia ostatniej z faktur lub paragonów imiennych w zależności, która z tych dat jest późniejsza.

Ważne

Nie podlegają dofinansowaniu przedsięwzięcia polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej mikroinstalacji fotowoltaicznej.


Nowy nabór wniosków dedykowany jest dla prosumentów w nowym systemie net billing oraz dla dotychczasowych prosumentów, którzy zmienili system rozliczania z systemu opustów na nowy system net billing.


Wniosek składa się wyłącznie w wersji elektronicznej poprzez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) na formularzu przeznaczonym do dofinansowania w formie dotacji właściwym dla danego naboru w ramach Programu. Wniosek elektroniczny wypełniony w GWD musi zostać podpisany przy użyciu podpisu elektronicznego (tj. profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny).

Informacje pochodzą ze strony internetowej programu , na której znajduje się również program priorytetowy oraz regulamin naboru.
 

 

 • data: 2022-04-19

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery