UM Rawa Mazowiecka

Kalendarz, imieniny

Wtorek, 25 Lutego 2020, Imieniny: Cezarego, Wiktora, Donata

Ułatwienia dostępu

Animacja

Ścieżka nawigacyjna

Budżet Obywatelski » rok 2019 »

Sprawdź pogodę

Menu

Dodatkowe linki

Banery

https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

:
:

Treść strony

Budżet Obywatelski na 2019 rok - informacja dla mieszkańców

W ramach Budżetu Obywatelskiego będą realizowane projekty mieszczące się w katalogu zadań własnych miasta Rawa Mazowiecka.
Zadania wybrane w danym roku w trybie i na zasadach określonych Regulaminem zostaną wpisane do projektu budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na rok następny.
Ustala się kwotę w wysokości 200 tys. zł do wykorzystania w roku budżetowym w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Kampania promocyjna - od 20 lipca do 1 sierpnia  2018 roku
Zgłaszanie wniosków do BO - od 2 do 20 sierpnia 2018 roku
Analiza wniosków pod względem formalnym - od 21 sierpnia do 5 września 2018 roku
Przygotowanie przez Zespół zestawień zadań pozytywnie oraz negatywnie ocenionych wraz z uzasadnieniami - od 6 września do 30 września 2018 roku
Składanie odwołań do Burmistrza  - od 1 do 8 października 2018 roku
Opiniowanie odwołań przez Zespół -  od 9 do 16 października 2018 roku
Głosowanie  - od 1 7  do 30 października 2018 roku
Ogłoszenie wyników głosowania i wpisanie zwycięskich zadań do projektu budżetu na nadchodzący rok - do 10 listopada 2018 roku

Uprawnionymi do zgłaszania zadań i głosowania są mieszkańcy Rawy Mazowieckiej.

Zgłaszane zadania do budżetu obywatelskiego muszą być:
- zgodne z prawem,
-zlokalizowane na terenie należącym do Miasta Rawa Mazowiecka (dotyczy zadań inwestycyjnych),
- możliwe do wykonania w jednym roku budżetowym.
Zgłaszanym zadaniem może być każdy pomysł, mający wpływ na rozwój miasta i zaspokojenie potrzeb jego mieszkańców.
Każde zgłoszone zadanie wymaga poparcia co najmniej 20 mieszkańców Rawy Mazowieckiej
Poparcie wyrażane jest w formie własnoręcznego podpisu na liście poparcia konkretnego zadania.
Zgłoszeń dokonywać należy na formularzu zgłoszeniowym (wraz z listą poparcia), według wzoru
Formularz zgłoszenia zadania dostępny jest na stronie internetowej www.rawamazowiecka.pl lub  w biurze podawczym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka przy Pl. Piłsudskiego 5.
Wnioski podpisują wnioskodawcy.
Wnioski składane mogą być:
w formie elektronicznej na skrzynkę podawczą /kb5177yoql/skrytka, podpisane bezpiecznym podpisem cyfrowym nadawcy weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub  podpisane profilem zaufanym ePUAP, z zastrzeżeniem obowiązku dołączenia skanu listy z podpisami poparcia zadania;
w formie papierowej, złożone w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka lub przesłane pocztą na adres: Urząd Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Budżet Obywatelski”, z zastrzeżeniem obowiązku dołączenia oryginalnych list poparcia zadania.
Każdy uprawniony może zgłosić dowolną liczbę zadań do Budżetu Obywatelskiego.
Wnioskodawca na etapie przygotowania wniosku ma prawo do konsultacji z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, zwanymi dalej „Komórkami organizacyjnymi” pod względem finansowym, formalno-prawnym, merytorycznym, a przede wszystkim pod względem  możliwości jego realizacji.
Zasady podziału środków:
Ogólna suma środków proponowanych do przeznaczenia na realizację zadań na daną edycję Budżetu Obywatelskiego, zostanie podzielona na dwie grupy:
na obszarze rewitalizacji,  
pozostałe zadania.  
Kwoty zostaną podzielone przy udziale procentowym w stosunku do całej kwoty przeznaczonej na Budżet Obywatelski:
- na obszarze rewitalizacji - 25 % ,
- pozostałe zadania – 75 % .
Wartość jednego zadania nie może przekraczać
- 100% środków zarezerwowanych na Budżet Obywatelski w kategorii projektów na obszarze rewitalizacji (50 tys zł);
- 60% środków zarezerwowanych na Budżet Obywatelski w kategorii projektów pozostałych (90 tys zł).
Zadania, które w danej grupie uzyskają największą liczbę głosów, aż do wyczerpania środków przeznaczonych na daną grupę zostaną wpisane jako propozycja do realizacji w ramach środków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na przyszły rok budżetowy.
Weryfikacja zgłoszonych wniosków i głosowanie nad zadaniami
Weryfikacji dokonuje Zespół po zapoznaniu się oceną merytoryczną wydziałów. Głosowanie odbywa się na formularzu udostępnionym wraz z listą zadań, dopuszczonych do głosowania, w terminie określonym w harmonogramie.
Głosowanie
- drogą elektroniczną na stronie www.rawamazowiecka.pl;
- w formie papierowego głosu złożonego do urny umieszczonej w Urzędzie Miasta
Osoba głosująca ma prawo głosować maksymalnie na jedno zadanie realizowane „na obszarze rewitalizacji” oraz jedno z grupy „pozostałe zadania”,
Głosy traktuje się jako nieważne, jeśli:
- karta do głosowania jest wypełniona nieczytelnie;
-  na podstawie danych zawartych w karcie do głosowania niemożliwe jest ustalenie tożsamości głosującego;
- w polach przeznaczonych do podania numeru projektu nie wpisano żadnej liczby lub wpisano liczbę nie odpowiadającą żadnemu projektowi;
- oddano głosy na więcej niż 1 projekt z każdej grupy.
Wyniki głosowania są jawne, a ich ogłoszenie nastąpi niezwłocznie po zakończeniu prac Zespołu.
Jeżeli wartość zakwalifikowanych projektów na dany rok, w danej grupie zadań, nie przekroczy wysokości środków finansowych zarezerwowanych na Budżet Obywatelski w tym roku, Burmistrz może odstąpić od przeprowadzenia głosowania, w danej grupie zadań.
 

wstecz

Baner

Logo Unii Europejskiej

Banery

WFOŚiGW w Łodzi
Program ograniczania niskiej emisji
Baner do linku "Na co idą moje pieniądze"
https://www.rawamazowiecka.pl/2876,nfosigw
czujniki powietrza- Rawa Mazowiecka
Podatki lokalne na 2020 rok
baner Rawska e-oświata
Baner prowadzący do projektu: Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"
baner strona rewitalizacja

Miasta partnerskie

Zapraszamy Państwa do poznania miast partnerskich Rawy Mazowieckiej

E-kartki

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.