Przebudowa miejskiego targowiska w Rawie Mazowieckiej

9k=       9k=

Miasto Rawa Mazowiecka jest realizatorem operacji pn. "Przebudowa miejskiego targowiska w Rawie Mazowieckiej". Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" w ramach operacji typu Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Cel operacji: Stworzenie lepszych warunków do prowadzenia działalności handlowej i dostępu dla nabywców końcowych poprzez przebudowę i modernizację istniejącego targowiska, prowadzącą do ułatwienia dystrybucji produktów rolnych (w tym także produktów ekologicznych), w tym do zwiększenia udziału procentowego oraz ilościowego rolników indywidualnych w ogólnej liczbie podmiotów prowadzących handel detaliczny na targowisku miejskim w Rawie Mazowieckiej  

Przewidywane wyniki operacji: przebudowane miejskie targowisko w Rawie Mazowieckiej oznaczone nazwą „Mój Rynek”, które będzie: 

  • utwardzone, 
  • oświetlone, 
  • przyłączone do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej, 
  • wyposażone w odpływy wody deszczowej, 
  • wyposażone w zadaszone stoiska, zajmujące połowę powierzchni handlowej targowiska, miejsca parkingowe oraz urządzenia sanitarnohigieniczne, 
  • zorganizowane tak, aby umożliwić rolnikom dostęp do punktów sprzedaży w sposób określony w regulaminie targowiska.

W ramach przebudowanego targowiska 51% powierzchni handlowej przeznaczonych będzie dla rolników pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych, a 6% powierzchni handlowej przeznaczonych będzie pod sprzedaż produktów rolno – spożywczych wyprodukowanych
w systemie rolnictwa ekologicznego. Jednocześnie targowisko pozostanie obiektem ogólnodostępnym i całorocznym. 

Wartość całkowita projektu: 1 564 018,35 zł

Maksymalna wartość dofinansowania: 995 184,00 zł

 

Banery

Kalendarium

Banery