UM Rawa Mazowiecka

Kalendarz, imieniny

Sobota, 4 Kwietnia 2020, Imieniny: Izydora, Benedykta, Wacława

Ułatwienia dostępu

Animacja

Ścieżka nawigacyjna

Budżet Obywatelski » rok 2020 »

Sprawdź pogodę

Menu

Dodatkowe linki

Banery

https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

:
:

Banery

Baner- informacje koronawirus

Treść strony

Budżet Obywatelski na 2020 rok - informacja dla mieszkańców

W ramach Budżetu Obywatelskiego będą realizowane projekty mieszczące się w katalogu zadań własnych miasta Rawa Mazowiecka.
Zadania wybrane w danym roku w trybie i na zasadach określonych Regulaminem zostaną wpisane do projektu budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na rok następny.
Ustala się kwotę w wysokości 200 tys. zł do wykorzystania w roku budżetowym 2020 w ramach Budżetu Obywatelskiego.


 

Kampania promocyjna – w dniach 7 – 12 listopada  2019 roku;
Zgłaszanie projektów do Budżetu Obywatelskiego – w dniach 13 – 22 listopada 2019 roku;
Analiza(weryfikacja) projektów pod względem formalno-prawnym i merytorycznym – w dniach 25 – 28 listopada 2019 roku;
Ogłoszenie wyników analizy(weryfikacji) projektów pozytywnie oraz negatywnie ocenionych wraz z uzasadnieniami w dniu 29 listopada 2019 roku;
Rozpatrzenie ewentualnych odwołań w sprawie projektów odrzuconych  - w dniach 7 – 10 grudnia 2019 roku;
Akceptacja listy projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego i jej ogłoszenie – w dniach 11 – 12 grudnia 2019 roku;
Głosowanie listy projektów – w dniach 13 – 20 grudnia 2019 roku;
Ogłoszenie wyników głosowania i wpisanie zwycięskich zadań do Budżetu Obywatelskiego – w dniu 30 grudnia 2019 roku.


 

Uprawnionymi do zgłaszania zadań i głosowania są mieszkańcy Rawy Mazowieckiej.


 

Zgłaszane zadania do budżetu obywatelskiego muszą być:
- zgodne z prawem,
- zlokalizowane na terenie należącym do Miasta Rawa Mazowiecka (dotyczy zadań inwestycyjnych),
- możliwe do wykonania w jednym roku budżetowym.
Zgłaszanym zadaniem może być każdy pomysł, mający wpływ na rozwój miasta i zaspokojenie potrzeb jego mieszkańców.


 

Każde zgłoszone zadanie wymaga poparcia co najmniej 17 mieszkańców Rawy Mazowieckiej

 

Poparcie wyrażane jest w formie własnoręcznego podpisu na liście poparcia konkretnego zadania.
Zgłoszeń dokonywać należy na formularzu zgłoszeniowym (wraz z listą poparcia), według wzoru. Formularz zgłoszenia zadania dostępny jest na stronie internetowej www.rawamazowiecka.pl lub  w
biurze podawczym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka przy Pl. Piłsudskiego 5.
Wnioski podpisują wnioskodawcy.


 

Wnioski składane mogą być:
- w formie elektronicznej na skrzynkę podawczą /kb5177yoql/skrytka, podpisane bezpiecznym podpisem cyfrowym nadawcy weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub  podpisane profilem zaufanym ePUAP, z zastrzeżeniem obowiązku dołączenia skanu listy z podpisami poparcia zadania;
- w formie papierowej, złożone w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka lub przesłane pocztą na adres: Urząd Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Budżet Obywatelski”, z zastrzeżeniem obowiązku dołączenia oryginalnych list poparcia zadania.
Każdy uprawniony może zgłosić jedno zadanie do Budżetu Obywatelskiego.
Wnioskodawca na etapie przygotowania wniosku ma prawo do konsultacji z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, zwanymi dalej „Komórkami organizacyjnymi” pod względem finansowym, formalno-prawnym, merytorycznym, a przede wszystkim pod względem  możliwości jego realizacji.


 

Zasady podziału środków:
Ogólna suma środków proponowanych do przeznaczenia na realizację zadań na daną edycję Budżetu Obywatelskiego, zostanie podzielona na dwie grupy:
na obszarze rewitalizacji,  
pozostałe zadania.  


 

Kwoty zostaną podzielone przy udziale procentowym w stosunku do całej kwoty przeznaczonej na Budżet Obywatelski:
- na obszarze rewitalizacji - 25 % ,
- pozostałe zadania – 75 % .


 

Kryteria podziału środków w każdym z obszarów:

- zadania inwestycyjne czyli budowy, modernizacje lub remonty elementów infrastruktury miejskiej, przy czym teren, na którym będzie realizowana inwestycja, musi stanowić mienie miasta nieobciążone na rzecz osób trzecich – 70%;

- zadania pozostałe czyli wydarzenia o charakterze rozrywkowym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym, odbywających się na terenie miasta – 30%.


Zadania, które w danej grupie uzyskają największą liczbę głosów, aż do wyczerpania środków przeznaczonych na daną grupę zostaną wpisane jako propozycja do realizacji w ramach środków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na przyszły rok budżetowy.

 

Weryfikacja zgłoszonych wniosków i głosowanie nad zadaniami
Weryfikacji dokonuje Zespół po zapoznaniu się oceną merytoryczną wydziałów. Głosowanie odbywa się na formularzu udostępnionym wraz z listą zadań, dopuszczonych do głosowania, w terminie określonym w harmonogramie.


 

Głosowanie
- drogą elektroniczną na stronie www.rawamazowiecka.pl;
- w formie papierowego głosu złożonego do urny umieszczonej w Urzędzie Miasta
Osoba głosująca ma prawo głosować maksymalnie na jedno zadanie realizowane „na obszarze rewitalizacji” oraz jedno z grupy „pozostałe zadania”,


 

Głosy traktuje się jako nieważne, jeśli:
- karta do głosowania jest wypełniona nieczytelnie;
-  na podstawie danych zawartych w karcie do głosowania niemożliwe jest ustalenie tożsamości głosującego;
- w polach przeznaczonych do podania numeru projektu nie wpisano żadnej liczby lub wpisano liczbę nie odpowiadającą żadnemu projektowi;
- oddano głosy na więcej niż 1 projekt z każdej grupy.
Wyniki głosowania są jawne, a ich ogłoszenie nastąpi niezwłocznie po zakończeniu prac Zespołu.
Jeżeli wartość zakwalifikowanych projektów na dany rok, w danej grupie zadań, nie przekroczy wysokości środków finansowych zarezerwowanych na Budżet Obywatelski w tym roku, Burmistrz może odstąpić od przeprowadzenia głosowania, w danej grupie zadań.


 

 

wstecz

Baner

Logo Unii Europejskiej

Banery

Baner - Wybory prezydenckie 2020
WFOŚiGW w Łodzi
Baner do linku "Na co idą moje pieniądze"
https://www.rawamazowiecka.pl/2876,nfosigw
czujniki powietrza- Rawa Mazowiecka
Podatki lokalne na 2020 rok
baner Rawska e-oświata
Baner prowadzący do projektu: Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"
baner strona rewitalizacja

Miasta partnerskie

Zapraszamy Państwa do poznania miast partnerskich Rawy Mazowieckiej

E-kartki

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.