Remont ulicy Polnej w Rawie Mazowieckiej – odcinek od ul. Niepodległości do ul. Przemysłowej oraz remont ul. Przemysłowej w Rawie Mazowieckiej

Remont ulicy Polnej w Rawie Mazowieckiej – odcinek od ul. Niepodległości do ul. Przemysłowej oraz remont ul. Przemysłowej w Rawie Mazowieckiej

Zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych

Nazwa zadania gminnego: „Remont ulicy Polnej w Rawie Mazowieckiej – odcinek od ul. Niepodległości do ul. Przemysłowej oraz remont ul. Przemysłowej w Rawie Mazowieckiej.”

Dofinansowanie Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości : 916.404,00 zł.

Udział środków własnych Miasta Rawa Mazowiecka w kwocie: 994.150,00 zł.

Całkowita wartość zadania: 1.910.554,00 zł.

Rok realizacji zadania: 2019

Przedmiotem inwestycji był remont ulicy Polnej oraz ulicy Przemysłowej w Rawie Mazowieckiej podzielony na trzy odcinki. Pierwszy odcinek to ulica Polna od skrzyżowania z ulicą Niepodległości (drogą powiatową) do skrzyżowania z ulicą Przemysłową. Drugi odcinek to ulica Przemysłowa od skrzyżowania z ulicą Tomaszowską (drogą powiatową) do skrzyżowania z ulicą Zwolińskiego. Trzeci odcinek to ulica Przemysłowa od skrzyżowania z ulicą Zwolińskiego do stacji paliw płynnych w kierunku skrzyżowania z ulicą Krakowską (drogą wojewódzką).

Na odcinku nr 1 wykonano frezowanie i rozbiórkę nawierzchni jezdni, która charakteryzowała się znaczną destrukcją – występowały liczne spękania siatkowe, poprzeczne i podłużne oraz znaczne ubytki warstwy bitumicznej. W ramach remontu usunięto istniejącą podbudowę i wykonano wszelkie roboty ziemne. Po  zagęszczeniu koryta do odpowiednich parametrów wykonano warstwę stabilizacji  i podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowaną mechanicznie. Następnie wykonane zostały warstwy bitumiczne szerokości 6,0 m. na długości 593 mb.

Podobnie na odcinku nr 2 i 3 wykonano frezowanie i rozbiórkę nawierzchni jezdni, na której występowały liczne spękania siatkowe, poprzeczne i podłużne. Liczne łaty maskujące kolejne ubytki nawierzchni powstałe na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat spowodowały, że nawierzchnia jedni była nierówna, utraciła normatywne spadki. Położono nową warstwę wyrównawczą asfaltową i warstwę ścieralną. Wymienione zostały krawężniki i odtworzone nawierzchnie wjazdów, ze względu na konieczność dostosowania ich do nowych rozwiązań wysokościowych. W ramach zadania wykonane zostało wyniesione, bezpieczne przejścia dla pieszych łączące chodniki przy Zespole Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. M. Kopernika oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Remont tego odcinka obejmował wykonanie remontu 635 mb nawierzchni drogi.

We wszystkich rozpatrywanych odcinkach (1, 2, 3) stan dróg stwarzał realne zagrożenie w ruchu samochodowym, rowerowym i pieszym. Realizacja tych zadań pozwoliła na właściwe skomunikowanie dróg lokalnych (ul. Polna oraz ul. Przemysłowa) z drogami powiatowymi (ul. Tomaszowska oraz ul. Niepodległości) i wojewódzkimi (ul. Krakowska- ciąg drogi nr 726 - droga wylotowa z Rawy Mazowieckiej do Opoczna). Działanie to pozwoliło zatem na sprawne skomunikowanie lokalne miasta Rawa Mazowiecka w obrębie innych rejonów miasta oraz poprawę zrównoważonego rozwoju na tle powiatu rawskiego i województwa łódzkiego. Zadanie zostało sfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych oraz ze środków własnych Miasta Rawa Mazowiecka.

Efekt zrealizowanych prac

  • Remont ulicy Polnej w Rawie Mazowieckiej
  • Remont ulicy Polnej w Rawie Mazowieckiej
  • Remont ulicy Polnej w Rawie Mazowieckiej
  • Remont ulicy Polnej w Rawie Mazowieckiej
  • Remont ulicy Polnej w Rawie Mazowieckiej
  • Remont ulicy Polnej w Rawie Mazowieckiej
  • Flaga-i-godło

Banery

Kalendarium

Banery