Program "Moja Woda"

"Moja Woda" - trwa drugi nabór

Polska jest krajem, w którym zasób wody na jednego mieszkańca jest niższy niż w pozostałych krajach Unii Europejskiej. W związku z powyższym podejmowane są działania i organizowane nabory na realizację inwestycji związanych z łagodzeniem skutków suszy i ograniczeniem zagrożenia powodziowego. Tym celom ma służyć m.in. program „Moja Woda”, której drugi nabór rozpoczął się 22 marca 2021 r.

W jakiej formie jest przyznawane dofinansowanie?

Dofinansowanie jest udzielane w formie dotacji z tym, że nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia i nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania z Programu Moja Woda.

Środki można również uzyskać na nieruchomości, na których dopiero planuje się budowę, lub na których rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jednak z zastrzeżeniem, że budynki te muszą zostać oddane do użytkowania przed wypłatą dotacji.

Jakie koszty kwalifikowalne będą uznane w ramach dotacji?

Realizując zaplanowaną inwestycję można otrzymać środki na zakup, dostawę, montaż, budowę, uruchomienie, instalacji:

  • do zebrania wód opadowych (w tym roztopowych) z powierzchni nieprzepuszczalnych posesji, tj. z dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe bez orynnowania);
  • do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) w zbiornikach (np. zbiorniki podziemne, zbiorniki nadziemne, „oczka wodne”),
  • do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, ogrody deszczowe - bez kosztów nasadzeń);
  • do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) na dachach - zielone dachy (warstwa drenażowa), bez kosztów nasadzeń;
  • do wykorzystania retencjonowanych wód opadowych (w tym roztopowych) (np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody opadowej),
  • wydatki na zakup komponentów, które są trwałą częścią systemu nawadniania/wykorzystania wód opadowych (w tym roztopowych) oraz koszty adaptacji elementów istniejących, które zostaną wykorzystane w instalacji.

O czym trzeba pamiętać planując inwestycję?

Mając w planach realizację inwestycji i składając wniosek o udzielenie dofinansowania z przedmiotowego programu należy pamiętać m.in., że:

  1. realizujemy zadanie zgodnie z przepisami prawa, a powstała w ten sposób instalacja nie jest wykorzystywana na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  2. dotację można otrzymać na zadania niezakończone, a wypłata środków w formie refundacji, za zrealizowane zadanie powinna nastąpić nie później niż do dnia 31.12.2024 r. oraz maksymalnie do 12 miesięcy od daty podjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania,
  3. minimalna wartość kwalifikowanego zakresu przedsięwzięcia objętego wsparciem to 2 tys. zł, a minimalna sumaryczna pojemność zbiornika/zbiorników, stanowiących koszt kwalifikowany, wynosi 2 m3.

Jak złożyć wniosek?

W celu złożenia wniosku w ramach przedmiotowego programu należy założyć konto na portalu beneficjenta https://portal.wfosigw.lodz.pl/ Następnie wypełnić formularz i przesłać go przez wspomniany portal drogą elektroniczną oraz podpisany wniosek w formie papierowej do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W drugim naborze będą przyjmowane jedynie wnioski wypełnione i przesłane do Funduszu od dnia 22.03.2021 roku z wykorzystaniem wspomnianego wyżej portalu, w formie papierowej albo za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

 

Szczegółowe informacje wraz z niezbędną dokumentacją oraz dane kontaktowe do osób zajmujących się realizacją programu znajdują się na stronie Funduszu

  • data: 2021-03-23

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery