Projekt „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej (hali sportowej) w Rawie Mazowieckiej”

 • Zestawienie logotypów funduszy europejskich dla...

Projekt „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej (hali sportowej) w Rawie Mazowieckiej”

Cele projektu

Celem głównym bezpośrednim projektu jest poprawa stanu powietrza poprzez ograniczenie emisji CO2, które możliwe będzie dzięki zwiększeniu efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej, służącemu sportowi i rekreacji – hali „Tatar” w Rawie Mazowieckiej. W ramach przedmiotowego celu:

 • pierwszym celem bezpośrednim jest poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej, w którym prowadzona jest działalność sportowa i rekreacyjna,
 • drugim celem bezpośrednim jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
 • trzeci cel bezpośredni to osiągnięcie efektu ekonomicznego w postaci oszczędności w zakresie kosztów ogrzewania,
 • czwartym celem bezpośrednim jest dostosowanie obiektów do wymogów Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 05.07.2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
  - piątym celem bezpośrednim jest popularyzacja innowacyjnych, ekologicznych rozwiązań i ograniczanie emisji CO2.

Planowane efekty

Dzięki realizacji inwestycji poprawie ulegnie stan środowiska naturalnego, nie tylko w mieście, ale także na obszarach przyrodniczych o wysokich walorach naturalnych, takich jak: rezerwat przyrody „Rawka”, Obszar Chronionego Krajobrazu „Górnej i Środkowej Rawki”. Efektem omawianego projektu będzie zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego w mieście oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię, co w znacznym stopniu przełoży się na obniżenie zużycia paliw konwencjonalnych i w konsekwencji spowoduje ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza odpowiedzialnych za powstawanie zjawiska tzw. niskiej emisji oraz emisję gazów cieplarnianych. W ramach przedmiotowej inwestycji planuje się osiągnięcie następujących efektów:

 • zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach użyteczności publicznej oraz zmniejszenie zużycia energii końcowej,
 • zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł energii dzięki montażowi instalacji fotowoltaicznych na budynku hali sportowej „Tatar”,
 • oszczędności w zakresie kosztów ogrzewania,
 • poprzez zastosowanie regulacji temperatury zakłada się jej ustabilizowanie w budynku co może wpływać na zmniejszenie zachorowań,
 • poprzez wykorzystanie innowacyjnych, ekologicznych rozwiązań i wykorzystaniu dzięki temu odnawialnych źródeł energii wzrośnie świadomość mieszkańców: użytkowników hali sportowej w zakresie dbałości o środowisko naturalne oraz o lokalne i regionalne zasoby przyrodnicze.
  Ochrona środowiska naturalnego i zapobieganie jego zanieczyszczeniu wesprze marketingowo i strategicznie wizerunek Miasta Rawa Mazowiecka. Inwestycje w innowacyjne rozwiązania ekologiczne, w tym oparte o odnawialne źródła energii, wpisują się w wizerunek Miasta jako obszaru o wysokich walorach przyrodniczych i turystycznych wykorzystującego ekologiczne technologie.

Zakres projektu

W ramach realizacji projektu, przewidzianego na okres 07.2019-12.2021, zaplanowano realizację następujących zadań:

 • opracowanie dokumentacji technicznej zadania,
 • termomodernizacja budynku służącego sportowi i rekreacji w tym m.in. prace służące ociepleniu ścian, stropodachu i stropu, wymiana płyt warstwowych ściennych na nowe, wymiana okien i drzwi zewnętrznych,
 • modernizacja instalacji grzewczej,
 • wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła,
 • wymiana oświetlenia na LED oraz montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 11,22 kWp.

Wartość projektu:  2 195 376,00 zł

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 399 538,68 zł

Banery

Kalendarium

Banery