Projekt „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej (hali sportowej) w Rawie Mazowieckiej”

 • Zestawienie logotypów funduszy europejskich dla przedmiotowego projektu

Projekt „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej (hali sportowej) w Rawie Mazowieckiej”

Cele projektu

Celem głównym bezpośrednim projektu jest poprawa stanu powietrza poprzez ograniczenie emisji CO2, które możliwe będzie dzięki zwiększeniu efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej, służącemu sportowi i rekreacji – hali „Tatar” w Rawie Mazowieckiej. W ramach przedmiotowego celu:

 • pierwszym celem bezpośrednim jest poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej, w którym prowadzona jest działalność sportowa i rekreacyjna,
 • drugim celem bezpośrednim jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
 • trzeci cel bezpośredni to osiągnięcie efektu ekonomicznego w postaci oszczędności w zakresie kosztów ogrzewania,
 • czwartym celem bezpośrednim jest dostosowanie obiektów do wymogów Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 05.07.2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
  - piątym celem bezpośrednim jest popularyzacja innowacyjnych, ekologicznych rozwiązań i ograniczanie emisji CO2.

Planowane efekty

Dzięki realizacji inwestycji poprawie ulegnie stan środowiska naturalnego, nie tylko w mieście, ale także na obszarach przyrodniczych o wysokich walorach naturalnych, takich jak: rezerwat przyrody „Rawka”, Obszar Chronionego Krajobrazu „Górnej i Środkowej Rawki”. Efektem omawianego projektu będzie zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego w mieście oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię, co w znacznym stopniu przełoży się na obniżenie zużycia paliw konwencjonalnych i w konsekwencji spowoduje ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza odpowiedzialnych za powstawanie zjawiska tzw. niskiej emisji oraz emisję gazów cieplarnianych. W ramach przedmiotowej inwestycji planuje się osiągnięcie następujących efektów:

 • zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach użyteczności publicznej oraz zmniejszenie zużycia energii końcowej,
 • zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł energii dzięki montażowi instalacji fotowoltaicznych na budynku hali sportowej „Tatar”,
 • oszczędności w zakresie kosztów ogrzewania,
 • poprzez zastosowanie regulacji temperatury zakłada się jej ustabilizowanie w budynku co może wpływać na zmniejszenie zachorowań,
 • poprzez wykorzystanie innowacyjnych, ekologicznych rozwiązań i wykorzystaniu dzięki temu odnawialnych źródeł energii wzrośnie świadomość mieszkańców: użytkowników hali sportowej w zakresie dbałości o środowisko naturalne oraz o lokalne i regionalne zasoby przyrodnicze.
  Ochrona środowiska naturalnego i zapobieganie jego zanieczyszczeniu wesprze marketingowo i strategicznie wizerunek Miasta Rawa Mazowiecka. Inwestycje w innowacyjne rozwiązania ekologiczne, w tym oparte o odnawialne źródła energii, wpisują się w wizerunek Miasta jako obszaru o wysokich walorach przyrodniczych i turystycznych wykorzystującego ekologiczne technologie.

Zakres projektu

W ramach realizacji projektu, przewidzianego na okres 07.2019-12.2021, zaplanowano realizację następujących zadań:

 • opracowanie dokumentacji technicznej zadania,
 • termomodernizacja budynku służącego sportowi i rekreacji w tym m.in. prace służące ociepleniu ścian, stropodachu i stropu, wymiana płyt warstwowych ściennych na nowe, wymiana okien i drzwi zewnętrznych,
 • modernizacja instalacji grzewczej,
 • wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła,
 • wymiana oświetlenia na LED oraz montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 11,22 kWp.

Wartość projektu:  2 195 376,00 zł

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 399 538,68 zł

 

 

Realizacja projektu

I ETAP - „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej (hali sportowej) w Rawie Mazowieckiej”

W ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej (hali sportowej) w Rawie Mazowieckiej” realizowanego w okresie od lipca 2021 roku do września 2022 r. wykonano:

 • termomodernizację budynku służącego sportowi i rekreacji, w tym m.in. ocieplenie ścian murowanych zaplecza, wykonanie nowych ścian hali z płyt warstwowych z rdzeniem PIR, wykonanie pokrycia dachu hali i zaplecza płytą dachową z rdzeniem PIR z jednoczesną wymianą i wzmocnieniem konstrukcji nośnej hali, ocieplenie ścian fundamentowych poniżej gruntu wraz z izolacją przeciwwilgociową, wymiana okien i drzwi zewnętrznych,
 • instalację grzewczą,
 • wentylację nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła,
 • instalację elektryczną z oświetleniem LED
 • instalację fotowoltaiczną
 • wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe (instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, hydranty wewnętrzne, przeciwpożarowy wyłącznik prądu, gaśnice)


Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o wartości 1,3 mln zł.

 

II ETAP – „Remont zaplecza hali sportowej przy ul. Tatar w Rawie Mazowieckiej”

W ramach zadania „Remont zaplecza hali sportowej przy ul. Tatar w Rawie Mazowieckiej” realizowanego w okresie od lipca 2022 roku do września 2022 r. wykonano:

 • nowy układ funkcjonalny pomieszczeń w części zaplecza administracyjnego i sanitarnego hali, powstały nowe pomieszczenia z podziałem na szatnie damskie i męskie z węzłami sanitarnymi, szatnia z węzłem sanitarnym dla osób z niepełnosprawnościami, pomieszczenie trenera z węzłem sanitarnym, pomieszczenie pierwszej pomocy, pomieszczenie dla obsługi hali, pomieszczenia administracyjne i techniczne);
 • dostosowano obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, likwidacja barier wewnętrznych (schodów) poprzez wyrównanie poziomów posadzek wewnątrz budynku;
 • instalację grzewczą dla zaplecza hali,
 • instalację wodno-kanalizacyjną wewnętrzną i zewnętrzną dla zaplecza hali;
 • instalację wentylacji mechanicznej dla zaplecza hali,
 • instalację elektryczną z oświetleniem LED zaplecza hali;
 • nowe okładziny ścienne i podłogowe dla zaplecza hali;
 • montaż nowej trybuny;
 • montaż nowych drabinek na hali;
 • renowację drewnianego parkietu hali;
 • zakup i montaż wyposażenia pomieszczeń w: armaturę łazienkową, meble i akcesoria,
 • przyłącze kanalizacji deszczowej wraz z instalacją wewnętrzną;
 • przebudowę parkingu wraz z placem manewrowym i chodnikami

 

 • 1. Hala Tatar -roboty rozbiórkowe
 • 1.1 Hala Tatar - roboty rozbiórkowe
 • 1.2 Hala Tatar - roboty rozbiórkowe
 • 1.3 Hala Tatar - roboty rozbiórkowe
 • 1.4 Hala Tatar - roboty rozbiórkowe
 • 1.5 Hala Tatar - roboty rozbiórkowe
 • 2. Hala Tatar-roboty rozbiórkowe i naprawcze ścian fundamentowych, izolacje ścian
 • 3. Hala Tatar - czyszczenie słupów z powłok malarskich i rdzy
 • 3.1 Hala Tatar - montaż konstrukcji dachu
 • 3.2 Hala Tatar - malowanie konstrukcji
 • 4. Hala Tatar - izolacje fundamentów
 • 4.1 Hala Tatar - izolacje fundamentów
 • 5. Hala Tatar - nowa elewacja hali
 • 5.1 Hala Tatar - nowa elewacja hali
 • 6. Hala Tatar - remont zaplecza hali
 • 7. Hala Tatar - montaż kanałów wentylacyjnych
 • 8. Hala Tatar - wykonanie nowych posadzek
 • 8.1 Hala Tatar - wykonanie nowych posadzek
 • 9. Hala Tatar - nowa instalacja c.o.
 • 10. Hala Tatar - montaż sufitów podwieszanych
 • 11. Hala Tatar - renowacja parkietu
 • 11.1 Hala Tatar - montaż trybun, renowacja parkietu
 • 12. Hala Tatar - nowe trybuny
 • 13. Hala Tatar - parkiet po renowacji
 • 14. Hala Tatar -obiekt po remoncie
 • 15. Hala Tatar - obiekt po remoncie
 • 16. Hala Tatar - obiekt po remoncie
 • 17. Hala Tatar - obiekt po remoncie
 • 18. Hala Tatar - obiekt po remoncie
 • 19. Hala Tatar - obiekt po remoncie
 • 20. Hala Tatar - obiekt po remoncie, przebudowa parkingu
 • 21. Hala Tatar - finansowanie inwestycji

Banery

Kalendarium

Banery