Rewitalizacja

Co to jest rewitalizacja?

Rewitalizacja z łac. re-+vita – dosłownie: przywrócenie do życia, ożywienie, ang. revitalization, urban renewal, urban redevelopment. W języku polskim często pod tym pojęciem błędnie określa się wszelkie remonty, adaptacje, czy też modernizacje. Tymczasem odnosi się ono do działań podejmowanych w dużej skali (np. część miasta) i w odniesieniu do wielu płaszczyzn funkcjonowania przestrzeni miejskiej (np. architektonicznej, społecznej, ekonomicznej, kulturowej). Sam proces rewitalizacji to proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych na zdegradowanych obszarach miast. Obszary zdegradowane to z kolei takie obszary, w których nastąpiło pogorszenie stanu infrastruktury miejskiej, jak również negatywne zjawiska zachodzące w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej.

Historia uchwalenia LPR i cele.
W 2016 roku Rada Miasta Rawa Mazowiecka, uchwalając “Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-2025”, rozpoczęła formalnie skoordynowane działania rewitalizacyjne. Oczywiście przed samym przyjęciem LPR przed miastem stały ogromne wyzwania w zakresie np. przeprowadzenia diagnozy miasta, ustalenia obszarów zdegradowanych, przygotowania odpowiednich projektów czy też samego opracowania dokumentu. Przyjęty Uchwałą Rady Miasta nr XIX/135/16 z dnia 31 sierpnia 2016 r. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-2025 zmieniony Uchwałą nr XXI/155/16 z dnia 27 października 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-2025., skupił środki i działania rewitalizacyjne głównie na obszarze śródmiejskim.

W ramach LPR zaplanowano realizację 12 projektów podstawowych, jak i również działania o charakterze projektów uzupełniających, których katalog potraktowano jako otwarty, aby nie ograniczać liczbę potencjalnych przedsięwzięć, które nie zostały ujęte w ramach projektów podstawowych. Realizacja przedmiotowych projektów opisanych w LPR ma przyczyniać się do osiągnięcia celów założonych w programie.


Cele rewitalizacji i kierunki działań

Cel strategiczny 1 – Poprawa jakości życia i wzmacnianie kapitału społecznego

Strategiczne kierunki działania:

 1. Integracja społeczna i ograniczanie wykluczenia społecznego
 2. Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług społecznych (opieki zdrowotnej, edukacji, pomocy społecznej, kultury i administracji publicznej)
 3. Wzmacnianie więzi społecznych, współpracy i zaufania
 4. Poprawa warunków mieszkaniowych

Cel strategiczny 2 – Wzrost atrakcyjności przestrzeni publicznych oraz jakości środowiska przyrodniczego i kulturowego

Strategiczne kierunki działania:

 1. Zapewnienie ładu przestrzennego oraz zmiana zagospodarowania i ożywienie przestrzeni publicznych
 2. Zachowanie, ochrona i promowanie dziedzictwa kulturowego oraz rozwój zasobów kultury
 3. Wzmacnianie walorów przyrodniczych i kulturowych
 4. Wspieranie zasobooszczędnego gospodarowania oraz ochrona środowiska przyrodniczego

Cel strategiczny 3 – Budowanie kapitału ludzkiego i tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego

Strategiczne kierunki działania:

 1. Tworzenie warunków do rozwoju sektora MŚP i podmiotów ekonomi społecznej
 2. Tworzenie warunków do aktywizacji i zatrudniania osób bezrobotnych, m.in.. osób niepełnosprawnych i długotrwale bezrobotnych
 3. Wspieranie przedsiębiorczości, podnoszenia kompetencji oraz reintegracji zawodowej (m.in.. mobilności przestrzennej i sektorowej)

Adres e-mail do kontaktu: rewitalizacja@rawamazowiecka.pl

Banery

Kalendarium

Banery