Konsultacje społeczne i spotkania z mieszkańcami

Konsultacje dla chętnych – konkurs dla poddziałania VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego RPO WŁ na lata 2014-2020

W środę, 4 stycznia 2017 r. zapraszamy zainteresowane podmioty z obszaru rewitalizacji na indywidualne konsultacje. Ich celem jest  analiza możliwości realizacji projektów rewitalizacyjnych w ramach ogłoszonego konkursu do  poddziałania VI.3.2. Propozycja skierowana jest do potencjalnych beneficjentów, określonych w regulaminie konkursu.

Konsultacje odbędą się w godzinach 10.00-16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta przy Pl. Piłsudskiego 5, I piętro.

Zapisy prowadzone są do dnia 3 stycznia 2017 r. do godz. 12.00 pod nr tel. 46/814 26 28 lub 46/814 42 01. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji o konkursie znajdą Państwo pod linkiem: Informacja o konkursie

Podstawowe informacje

  1. Wśród beneficjentów mogą znaleźć się m.in.: organizacje pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, instytucje kultury, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS, przedsiębiorcy, jst, związki i stowarzyszenia jst, jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, organy administracji rządowej oraz ich jednostki podległe, LGD.
  2. Podstawowe typy projektów, przewidzianych do realizacji w ramach poddziałania VI.3.2:

    • prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane (co do zasady z wyłączeniem budowy nowych budynków w określonym miejscu) prowadzące do przywrócenia lub nadania obiektom nowych funkcji, wraz z możliwością zakupu sprzętu i wyposażenia niezbędnego do realizacji celu projektu,

    • zagospodarowanie przestrzeni publicznej funkcjonalnie powiązanej z obiektami poddawanymi rewitalizacji, w tym tworzenie lub modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych (obejmująca również obiekty małej architektury),

    • przebudowa, prace konserwatorsko-restauratorskie, remont części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

  3. Termin składania wniosków upływa w piątek, 27 stycznia 2017 r.

 

 

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery