Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Miasta w Rawie Mazowieckiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej.

Data publikacji strony internetowej: 2007-07-10. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-01-22.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Odnotowane problemy:

 • wśród opublikowanych dokumentów 324 plików PDF nie posiada warstwy tekstowej - pliki będą sukcesywnie dostosowywane,
 • wśród opublikowanych zdjęć 95 pozycji nie posiada opisu alternatywnego - opisy będą sukcesywnie uzupełnianie,
 • wśród osadzonych treści pochodzących z zewnętrznego źródła 11 osadzeń z serwisu Youtube nie posiada opisu alternatywnego - opisy będą sukcesywnie uzupełnianie,
 • na niektórych podstronach występują "udawane" listy - wykazy będą sukcesywnie formatowane jako listy numerowane/nienumerowane.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-01-22.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 6 - przejście do ułatwienia dostępności,
 • 8 - wywołanie strony w wersji graficznej.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jolanta Wróblewska, Robert Fedorowicz, jolanta.wroblewska@miastorawa.pl, admin@rawamazowiecka.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 46 814 47 11. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Osoby niepełnosprawne mogą załatwiać osobiście sprawy w urzędzie po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby pracownikowi w biurze podawczym znajdującym się tuż przy głównym wejściu do budynku lub po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.
Zgłoszenie takie zostaje przekazane do merytorycznego pracownika z danego wydziału, który następnie obsługuje interesanta w wyznaczonym, dogodnym miejscu (w przypadku osób z niepełnosprawnością ruchową na parterze budynku).

Drzwi wejściowe do budynku Urzędu Miasta pozwalają na przejazd wózka inwalidzkiego. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników Urzędu Miasta przy wejściu do budynku po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tej kwestii - tel. +48 46 814 47 11.
Do Urzędu Miasta można dojechać korzystając z własnego środka komunikacji.
Najłatwiej do głównego wejścia do budynku dotrzeć  za pośrednictwem chodników okalających obiekt. Nie są one wyposażone w ścieżki naprowadzające dla osób niewidomych/słabowidzących.

Przed budynkiem Urzędu Miasta funkcjonuje parking, na którym dostępne jest 1 miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Natomiast kolejne 2 miejsca postojowe są dostępne na parkingu znajdującym się z tyłu budynku (wjazd od ulicy Kopernika).

Bezpośrednio po wejściu do budynku Urzędu Miasta przy pl. Piłsudskiego 5 w holu głównym, na ścianie na wprost od wejścia znajduje się tablica informacyjna z opisem biur i wydziałów.
Informacje o poszczególnych wydziałach oraz pracownikach zostały wyraźnie nadrukowane na kontrastowych tłach, dzięki czemu osoby słabowidzące mogą samodzielnie uzyskać niezbędne informacje. Pomocą służą również pracownicy biura obsługi interesanta. Biuro to jest od strony wejścia i od strony korytarza przeszklone, co ułatwia dostęp do osób wchodzących do budynku.
W budynkach Urzędu Miasta nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani pętli indukcyjnych.

Toaleta, znajdująca się na parterze budynku przy pl. Piłsudskiego 5 jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Posiada odpowiednio szerokie drzwi umożliwiające wjazd wózkiem inwalidzkim oraz oddzielne pomieszczenie spełniające wymagania osób z ograniczeniami ruchowymi. Toaleta jest odpowiednio oznakowana. Natomiast toaleta w budynku Urzędu Miasta przy pl. Piłsudskiego 4 , jest w trakcie dostosowywania jej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Urzędzie Miasta można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu, a ponadto jest bezpłatna dla osób głuchoniemych. Osoby zainteresowane pomocą tłumacza powinny zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia, w terminie co najmniej na 3 dni roboczych przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Ponadto informujemy, że osoby niesłyszące mogą również kontaktować się z urzędem poprzez przesłanie: wiadomości e-mail pod adres: um@rawamazowiecka.pl, bądź na elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP.

Banery

Kalendarium

Banery