Konkursy zakończone

Fundusz Solidarności z Ukrainą

Fundusz oferuje wsparcie organizacjom społecznym, które udzielają pomocy osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie. Fundacja im. Stefana Batorego  w ramach Funduszu oferuje pomoc organizacjom prowadzącym działania na rzecz adaptacji i integracji uchodźców i uchodźczyń w środowisku lokalnym poprzez tworzenie przestrzeni sprzyjających wzajemnemu poznawaniu się i akceptacji oraz zapobieganie konfliktom na tle kulturowym i dyskryminacji.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Dofinansowanie można uzyskać na prowadzenie następujących działań:

  • działania w społecznościach lokalnych służące wzajemnemu poznaniu się i integracji społeczności przyjmującej z osobami uciekającymi przed wojną i umożliwiające prowadzenie wspólnych cyklicznych aktywności;
  • działania integrujące i włączające osoby i grupy szczególnie narażone na dyskryminację i nierówne traktowanie ze względu na pochodzenie etniczne i narodowe, płeć, tożsamość płciową, orientację psychoseksualną, wiek, niepełnosprawność, etc.;
  • działania skierowane do społeczności przyjmującej np. działania informacyjne i aktywizujące z udziałem lokalnych wspólnot, diaspory ukraińskiej i środowisk migrantów/ek w Polsce, działania z zakresu edukacji międzykulturowej przeciwdziałające uprzedzeniom, dyskryminacji, zapobiegające konfliktom i łagodzące napięcia np. mediacje.

Ważne informacje

Wnioski mogą składać zarejestrowane w Polsce fundacje, stowarzyszenia zwykłe i rejestrowe, związki stowarzyszeń, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich, kościelne osoby prawne zarejestrowane w KRS. 

Wnioski można składać wyłącznie w internetowym systemie składania wniosków do 28 lutego

Informacje pochodzą ze strony internetowej organizatora konkursu

  • data: 2023-02-02

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery