Konkursy zakończone

Wydarzenia sportowe na plus

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił trzeci otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2023 r. pn. „Wydarzenia sportowe na plus”. Celem zadania jest wsparcie organizacji imprez i zawodów sportowo-rekreacyjnych, promujących aktywność fizyczną i rywalizację sportową mieszkańców województwa łódzkiego. Zadania zgłaszane do otwartego konkursu ofert powinny być zrealizowane poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych o szczególnym znaczeniu dla regionu i mieszkańców województwa łódzkiego o charakterze wojewódzkim (minimum dwa powiaty), ogólnopolskim i międzynarodowym, w tym biegi uliczne i przełajowe.

Konkurs ofert jest przeznaczony dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadania publicznego Województwa Łódzkiego. 

Oferty należy składać w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.02.2023 r. do godz. 23:59:59.
Potwierdzenie złożenia oferty, wydrukowane z elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy al. Piłsudskiego 8 do dnia 17.02.2023 r. do godziny 16.00. O terminie złożenia potwierdzenia złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (niezależnie od daty stempla pocztowego).

Informacje pochodzą ze strony internetowej organizatora konkursu

  • data: 2023-02-02

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery