Konkursy zakończone

Łódzkie gra w szachy

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił czternasty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2023 r. pn. „Łódzkie gra w szachy”. Celem zadania publicznego jest popularyzacja oraz podnoszenie poziomu sportu szachowego wśród mieszkańców województwa łódzkiego, w szczególności wśród dzieci oraz młodzieży. Zadanie publiczne dotyczy organizacji różnych turniejów szachowych o zasięgu ponadlokalnym (uczestnicy z minimum 2 powiatów), wojewódzkim (uczestnicy z minimum 3 powiatów), ogólnopolskim (uczestnicy z minimum 2 województw). 

Konkurs jest przeznaczony dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność statutowa, a w szczególności cele statutowe, są zgodne z obszarem, celami i założeniami otwartego konkursu ofert.

Oferty należy składać w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl do dnia 14.07.2023 r. do godz. 23:59:59. Potwierdzenie złożenia oferty, wydrukowane z elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl,  należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy al. Piłsudskiego 8 do dnia 19.07.2023 r. do godziny 16:00. O terminie złożenia potwierdzenia złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (niezależnie od daty stempla pocztowego).

Informacje pochodzą ze strony internetowej organizatora konkursu.

  • data: 2023-06-26

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery