rok 2022

Głosowanie na projekty zgłoszone do Rawskiego Budżetu Obywatelskiego 2022.

Rozpoczęło się głosowanie na projekty zgłoszone w ramach Rawskiego Budżetu Obywatelskiego 2022. Przypomnijmy zatem zasady głosowania:


Głosowanie listy projektów odbywa się w dniach od 22 listopada 2021 roku do 6 grudnia 2021 roku;

Głosowanie na projekty ma charakter jawny i odbywa się w jeden z następujących sposobów: 
1) w Biurze Podawczym Urzędu w godzinach pracy urzędu; 
2) mailowo pod adresem: um@rawamazowiecka.pl jako temat wiadomości wpisując Budżet Obywatelski, w formie zeskanowanych oryginalnych dokumentów;  
3) za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Rawa Mazowiecka, pl. Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka z dopiskiem: Budżet Obywatelski.

Uprawnionymi do zgłaszania zadań i głosowania są mieszkańcy Rawy Mazowieckiej. Każdy mieszkaniec może zgłosić dowolną liczbę projektów. Głosować może każdy mieszkaniec, który w dniu głosowania ma ukończone 13 lat. Mieszkaniec może głosować tylko raz, oddając maksymalnie 5 głosów, zarówno w kategorii projekt w obszarze rewitalizacji jak i w kategorii projekt na pozostałym obszarze miasta, wskazując tym samym maksymalnie pięć wybranych przez siebie projektów.

Głosy traktuje się jako nieważne, jeśli:
- karta do głosowania jest wypełniona nieczytelnie;
- na podstawie danych zawartych w karcie do głosowania niemożliwe jest ustalenie tożsamości głosującego;
- oddano głosy na więcej niż 5 projektów.
Wyniki głosowania są jawne, a ich ogłoszenie nastąpi niezwłocznie po zakończeniu prac Zespołu.
Jeżeli wartość zakwalifikowanych projektów na dany rok, w danej grupie zadań, nie przekroczy wysokości środków finansowych zarezerwowanych na Budżet Obywatelski w tym roku, Burmistrz może odstąpić od przeprowadzenia głosowania, w danej grupie zadań.

Ogłoszenie wyników głosowania i wpisanie zwycięskich zadań do Budżetu Obywatelskiego – od dnia 7 grudnia 2021 roku do dnia 15 grudnia 2021 roku.

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery