Aktualności 2022

Obowiązek zgłoszenia do ewidencji

Obowiązek dotyczy właścicieli nieruchomości, na której znajduje się zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków. 

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka przypomina, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2021 r., poz.888) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wpisy do ewidencji dokonywane są na podstawie zgłoszenia właściciela nieruchomości, na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków. Dlatego każdy właściciel nieruchomości na terenie miasta Rawa Mazowiecka wyposażonej w zbiornik bezodpływowy bądź przydomową oczyszczalnię ścieków powinien złożyć aktualne zgłoszenie do wyżej wymienionej ewidencji.

Zgłoszenia obejmują podstawowe informacje umożliwiające prowadzenie ewidencji, tj.:
1.    adres i numer ewidencyjny  nieruchomości,
2.    ilość osób zamieszkujących nieruchomość,
3.    dane techniczne zbiornika, w tym częstotliwość jego opróżniania
4.    dane techniczne i parametry przydomowej oczyszczalni ścieków, w tym częstotliwość i sposób pozbywania się osadów ściekowych

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Miasta, Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 4, pok. nr 15 i poniżej w formie załącznika.
W przypadku niedopełnienia ww. obowiązku, będą prowadzone kontrole w zakresie sposobu postępowania z powstającymi ściekami na terenie nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej, dla których nie zostaną złożone zgłoszenia.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art 6. ust 1. pkt 1 ww. ustawy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez  przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.
                               
 Osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, powinny uczynić to niezwłocznie.

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery