Projekt "Rawa Mazowiecka wspiera przedszkolaków"

Podsumowanie projektu „Rawa Mazowiecka wspiera przedszkolaków”

Miasto Rawa Mazowiecka było realizatorem projektu pn. „Rawa Mazowiecka wspiera przedszkolaków” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji Poddziałanie XI.1.1 Edukacja przedszkolna Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 478.934,74 zł, w tym dofinansowanie 407.078,82 zł.

Projekt „Rawa Mazowiecka wspiera przedszkolaków” nr RPLD.11.01.01-10-0030/21

Z ogromną przyjemnością chcielibyśmy poinformować Państwa o rozpoczęciu realizacji projektu „Rawa Mazowiecka wspiera przedszkolaków”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11: Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie 11.01. Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie 11.01.01. Edukacja przedszkolna, a okres jego realizacji trwa od 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r. Projekt realizowany jest przez Gminę Miasto Rawa Mazowiecka. 

Celem głównym jest poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Rawie Mazowieckiej poprzez dostosowanie min. 11 miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami oraz realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej 11 dzieciom z niepełnosprawnością (5 dziewczynek i 6 chłopców) udział w wychowaniu przedszkolnym oraz zwiększenie szans edukacyjnych w edukacji przedszkolnej przez min. 90 % z 378 dzieci w wieku przedszkolnym , w tym 170 dziewczynek i 208 chłopców, nabycie umiejętności i kompetencji przez min. 90 % z 51 nauczycielek (51 K) w okresie 01.07.2022-30.06.2023. 

Działania w projekcie:

 1. Dostosowanie miejsc przedszkolnych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami
 2. Kursy dla nauczycieli
 3. Zajęcia dla dzieci z kompetencji cyfrowych i matematycznych
 4. Zajęcia z kompetencji z zakresu rozwiązywania problemów, pracy w grupie i posługiwania się językiem obcym.

Rezultaty:

 • Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 46
 • Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w projekcie – 11
 • Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej – 378
 • Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie - 51

Szczegółowe informacje zawarte zostały w Regulaminie projektu, który wraz z dokumentami rekrutacyjnymi dostępny jest na poniższej stronie internetowej oraz w Biurze Projektu, a także siedzibie każdego z 3 objętych programem Przedszkoli:

 • Przedszkole Miejskie nr 1 „Tęczowa Jedyneczka”;
 • Przedszkole Miejskie nr 2 „Niezapominajka”;
 • Przedszkole Miejskie nr 3 Bajkowy Zakątek;

Wartość projektu: 572 994,70 zł
Dofinansowanie projektu z EFS: 487 026,70 zł

 • logo2

Banery

Kalendarium

Banery