Aktualności BK

Obowiązek właścicieli nieruchomości - przyłączenie do sieci kanalizacyjnej

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka przypomina, że obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, jeżeli na terenie występuje sieć kanalizacyjna. Zwolnieni z tego obowiązku są jedynie właściciele nieruchomości wyposażonych w przydomową oczyszczalnię ścieków.
Obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej wynika z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
W przypadku, gdy właściciel nieruchomości, pomimo możliwości technicznych, nie podłączy nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka może wydać decyzję administracyjną nakazującą wykonanie przyłącza. Właściciel nieruchomości, który nie wykonuje tego obowiązku podlega karze grzywny, a postępowanie w sprawie toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
Na terenach, gdzie budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej jest z przyczyn technicznych czy ekonomicznych nieuzasadniona, zachęcamy do budowy oczyszczalni ścieków, o ile budowa jej nie jest sprzeczna z przepisami odrębnymi, np. z zapisami mpzp czy warunków zabudowy.
Do czasu podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej, czy do czasu wybudowania przydomowej oczyszczalni, należy prowadzić prawidłową gospodarkę nieczystościami ciekłymi. Przede wszystkim nieruchomość powinna być wyposażona w szczelny zbiornik bezodpływowy, a właściciel powinien zawrzeć umowę z przedsiębiorcą posiadającym aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych i przechowywać dowody potwierdzające wykonanie przez przedsiębiorcę usługi opróżniania zbiornika bezodpływowego (faktury, rachunki).

  • sewer-pipes-g253757e49_1920 rury kanalizacyjne

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery