Aktualności BK

Kontrola umów na odbiór odpadów zawieranych przez przedsiębiorców

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1469) oraz Uchwały Nr XL/349/22  Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Rawa Mazowiecka, Straż Miejska oraz Wydział Gospodarki Komunalnej przystępuje do kontroli przedsiębiorców w zakresie posiadania aktualnych umów oraz dowodów uiszczania opłat na odbiór odpadów komunalnych.
W związku z obowiązującymi przepisami właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, są obowiązani do udokumentowania w formie  umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej – przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.
Wykaz podmiotów dostępny jest na stronie internetowej Urzędu.
Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zalicza się m.in.: obiekty produkcyjne, usługowe, handlowe.
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dopuszcza, w przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej, uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości zamieszkałej (art. 6j ust. 4a).
Ponadto przypominamy podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, że niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami z prowadzonej działalności gospodarczej. Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest podpisać indywidualną umowę z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej.
W związku z powyższym, jeżeli nie wszyscy przedsiębiorcy na terenie Miasta Rawa Mazowiecka zawarli takie umowy, zobowiązani są niezwłocznie tego dokonać.
Jednocześnie przypominamy, że przedsiębiorcom nieposiadającym umowy na odbieranie odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej podlega karze grzywny.

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery