Aktualności BK

Przypomnienie o przesłaniu informacji o wyrobach zawierających azbest

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka przypomina, że osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami są zobowiązane do przedkładania Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka informacji o wyrobach zawierających azbest w terminie do dnia 31 stycznia, aż do zaprzestania użytkowania wyrobu i jego usunięcia.
Wzór informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania wyrobów zawierających azbest określa załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31).

Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, na której terenie są wykorzystywane wyroby zawierające azbest, przeprowadzają kontrolę stanu tych wyrobów. Z przeprowadzonej kontroli należy sporządzić ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania tych wyrobów. W zależności od stopnia pilności, który obliczany jest w trakcie wypełniania oceny, wyroby podlegają obowiązkowi natychmiastowej wymiany lub  kolejnej ocenie w terminie do 1 roku, lub do 5 lat.

Wzór oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest określa  załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia  2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 ze zm.).Pamiętajmy, wyrobów zawierających azbest nie wolno usuwać samodzielnie. Usuwaniem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest zajmują się wyspecjalizowane firmy, posiadające odpowiednie uprawnienia.

Przypominamy również że osoby prawne, które wykorzystują wyroby zawierające azbest zgodnie z § 10 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r., Nr 8 poz. 31), również mają obowiązek przedkładać corocznie informację o wyrobach zawierających azbest Marszałkowi Województwa Łódzkiego. (Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź).

Miejsce składania dokumentów dla osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami: Biuro podawcze Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 5; 96-200 Rawa Mazowiecka.

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery