Aktualności BK

Ważna informacja dla taksówkarzy

Przypominamy, że w związku ze zmianami ustawowymi, przedsiębiorcy świadczący usługi w zakresie przewozu osób taksówką są zobowiązani do kontaktu z Urzędem Miasta Rawa Mazowiecka w celu dokonania weryfikacji posiadanych uprawnień. Prosimy o zgłaszanie się do Biura Strategii i Przedsiębiorczości, pokój nr 13, do dnia 31 marca 2024 roku.

Obowiązek weryfikacji wynika z Ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1123). Przepis dotyczy przedsiębiorców posiadających licencje w zakresie przewozu osób taksówką wydane przed dniem 17 września 2023 roku. Art. 14 przywołanej ustawy stanowi, że przedsiębiorca winien dostarczyć organowi właściwemu w sprawach udzielenia licencji następujące dokumenty:

  • dokument zaświadczający o niekaralności,
  • dokument uprawniający do kierowania pojazdem samochodowym – prawo jazdy,
  • zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, 
    jeżeli osobiście wykonuje przewóz taksówką lub ww. dokumenty wszystkich swoich kierowców. Dokumenty należy przedłożyć do dnia 31 marca 2024 roku.

W razie niedopełnienia powyższej czynności, licencje wydane przed dniem 17 września 2023 roku zachowują ważność do upływu okresu, na który zostały udzielone, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2024 roku.

Informacje można uzyskać pod numerem telefonu +48 46 814 47 11 wew. 154.

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery