Aktualności BK

Bezpłatne Prelekcje dla dorosłych: "UWOLNIJ UMYSŁ"

Zapraszamy na bezpłatne prelekcje dla dorosłych w ramach programu "UWOLNIJ UMYSŁ – akademia dla społeczeństwa, społeczność dla akademii".

Najbliższe warsztaty odbędą się w Miejskim Domu Kultury im. Danuty Siedzikówny "Inki" przy ul. Krakowskiej 16C w Rawie Mazowieckiej.

 Zaplanowane terminy to:

13.05.2024 r. w godz. 17:00 - 19:00  - blok socjologiczno-psychologiczny
23.05.2024 r. w godz. 17:00 -19:00   - blok przyrodniczy (dotyczący badań populacyjnych)

Wszystko to poparte praktycznymi ćwiczeniami i wiedzą ekspertów z Uniwersytetu Łódzkiego. 

Tematyka warsztatów:

PSYCHOLOGIA
Tytuł: Emocje w życiu codziennym 
Celem spotkania jest wskazanie na występowanie emocji w różnych codziennych sytuacjach. Uczestnicy spotkania zapoznani zostaną z podstawową wiedzą dotyczącą emocji, w tym emocji społecznych takich jak duma, poczucie winy czy wstyd. Wskażemy na różnice pokoleniowe. Zastanowimy się jak radzić sobie z emocjami powstającymi w domu, szkole, pracy, ale także tymi odczuwanymi podczas korzystania z różnego rodzaju mediów, w tym mediów społecznościowych. Zastanowimy się jak odczytywać ekspresję emocjonalną w domu, pracy, polityce, reklamie, czy biznesie. Wskażemy jak mowa, głos, twarz i ciało wyrażają emocje. 
Prelekcję poprowadzi:  Dr hab. Beata Pawłowska , prof. UŁ
Absolwentka socjologii i psychologii. Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Pracownik Katedry Socjologii Organizacji i Zarządzania IS Uniwersytetu Łódzkiego. Współtwórca i kierownik Studiów Podyplomowych „Skuteczny Kierownik Sektora Publicznego”. Badaczka kultury organizacyjnej oraz zachowań emocjonalnych w środowisku pracy. Autorka wielu publikacji dotyczących m. in. emocji w pracy zawodowej. W swojej praktyce łączy wiedzę teoretyczną z zakresu socjologii i psychologii pracy, zarządzania zasobami ludzkimi, public relations, socjologii emocji oraz psychologii społecznej z praktyką doradczą dla firm i instytucji.

SOCJOLOGIA
Tytuł: Role w grupie – rozpoznawanie ról grupowych
Celem prelekcji będzie zwrócenie uwagi uczestników na znaczenie roli, jaką odgrywamy w grupie. Rola grupowa wiąże się z indywidualnymi predyspozycjami człowieka w zakresie nawiązywania i podtrzymywania relacji z innymi, rozwiązywania problemów oraz udziału w różnych działaniach grupowych. Ponadto uczestnicy zapoznają się także z zasadami towarzyszącymi priorytetyzowaniu zadań tak, by osiągać większą skuteczność w ich realizacji.
Prelekcję poprowadzi: Dr hab. Piotr Chomczyński, prof. UŁ, 
Stypendysta europejskiego programu Eurica zrealizowanego w Instituto de Investigaciones Sociales na Universidad Nacional Autónoma de México, w ramach którego prowadził badania etnograficzne nad przestępczością zorganizowaną. Działając w organizacji Comisión de Derechos Humanosw Meksyku monitorował sytuację osób osadzonych w zakładach karnych i korekcyjnych w Meksyku. Stypendysta ministerialnego stypendium dla młodych wybitnych naukowców, laureat nagród naukowych Polskiej Akademii Nauk oraz Rektora UŁObecnie zaangażowany w międzynarodowy projekt badawczy „Crime in Latin America (CRIMLA): The role of family, employment , culture and the state” finansowany w ramach grantu Norwegian Research Council. Projekt opiera się na badaniach terenowych w zakładach karnych w Hondurasie, Meksyku, Argentynie, Chile, Kolumbii i Brazylii. Piotr Chomczyński prowadził zajęcia z zakresu socjologii dewiacji na Pennsylvania State University w Stanach Zjednoczonych oraz z metodologii badań jakościowych dla doktorantów na Universidad Nacional Autónoma de México. Absolwent kursów z zakresu Scientific Writing na Stanford University oraz innych w ramach Fundacji Nauki Polskiej. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu komercjalizacji wiedzy (B + R) zakończonych certyfikatem metodologii projektów badawczych PRINCE 2. Członek komitetów redakcyjnych i recenzent czasopism polskich i zagranicznych oraz autor licznych zagranicznych (Oxford University, Sage, Taylor & Francis, Elsevier, Edward Elgar Publishing) i krajowych publikacji naukowych, raportów oraz ekspertyz finansowanych z budżetów EFS UE, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz administracji lokalnej. Specjalizuje się w metodach jakościowych w zakresie badań socjologicznych z zakresu dewiacji, przestępczości dorosłych i nieletnich, przemocy domowej oraz narkotykowej przestępczości zorganizowanej. Najnowszym projektem jest interdyscyplinarny, wieloautorski podręcznik Kryminologii PWN. Piotr Chomczyński jest pomysłodawcą nowej koncepcji kryminologicznej „kolektywnej trajektorii” opublikowanej w następujących czasopismach naukowych The British Journal of Criminology, Justice Quarterly, Journal of Contemporary Ethnography, Global Crime, Journal of Drug Issues, Archiwum Kryminologii.

BADANIA POPULACYJNE
Tytuł: Znaczenie badań populacyjnych w kontekście budowania polityki zdrowia publicznego.
Przybliżone zostaną wyniki dotychczas przeprowadzonych badań wśród populacji różnych krajów świata. Pokazana zostanie praktyczna strona wieloletnich i interdyscyplinarnych badań populacyjnych. Podkreślona zostanie rola lokalnych społeczeństw i relacji pomiędzy ośrodkami naukowymi a lokalną społecznością, w kontekście znaczenia jakie mają badania naukowe na codzienne życie ludzi w kolejnych pokoleniach.
Prelekcję poprowadzi: Dr Michał Seweryn
Doktor nauk matematycznych o specjalności rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna. Odbył trzyletni staż podoktorski w Mathematical Biosciences Institute oraz Center for Pharmacogenomics w Ohio State University. W badaniach naukowych projektuje algorytmy sztucznej inteligencji w zastosowaniu do badań biomedycznych i molekularnych.

   • BIOBANK_16x9_RAWA ludzie

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery