rok 2023

Wykaz projektów do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego gminy miasto Rawa Mazowiecka na 2023 rok.

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje, że na posiedzeniu w dniu 17 listopada 2022 roku Zespół ds. weryfikacji wniosków zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego zweryfikował projekty zgłoszone do Rawskiego Budżetu Obywatelskiego 2023.

Wykaz projektów dopuszczonych do głosowania z podziałem na obszar rewitalizacji i pozostały teren miasta stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Wzór karty do głosowania stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

Wzór pełnomocnictwa do głosowania za osobę niepełnosprawną stanowi załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

Zapraszamy do głosowania w dniach 21 listopada – 6 grudnia 2022 roku.

Uprawnionymi do głosowania są mieszkańcy Rawy Mazowieckiej. Głosować może każdy mieszkaniec, który w dniu głosowania ma ukończone 13 lat. Mieszkaniec może głosować tylko raz. Mieszkaniec może oddać maksymalnie 5 głosów, zarówno w kategorii projekt w obszarze rewitalizacji jak i w kategorii projekt na pozostałym obszarze miasta, wskazując tym samym maksymalnie pięć wybranych przez siebie projektów.

 

Głosowanie

- mailowo pod adresem: um@rawamazowiecka.pl jako temat wiadomości wpisując Budżet Obywatelski, w formie zeskanowanych oryginalnych dokumentów;

- w formie papierowego głosu złożonego do urny ustawionej w Urzędzie Miasta pl. Piłsudskiego 5.

- za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Rawa Mazowiecka, pl. Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka z dopiskiem: Budżet Obywatelski.

Głosy traktuje się jako nieważne, jeśli:

- karta do głosowania jest wypełniona nieczytelnie;

- na podstawie danych zawartych w karcie do głosowania niemożliwe jest ustalenie
tożsamości głosującego;

- oddano głosy na więcej niż 5 projektów;

- mieszkaniec oddał więcej niż jedną kartę do głosowania.

Wyniki głosowania są jawne, a ich ogłoszenie nastąpi niezwłocznie po zakończeniu prac Zespołu.

W projekcie budżetu Miasta Rawa Mazowiecka mogą być uwzględnione te projekty realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na budżet obywatelski w danym roku budżetowym, przy czym minimalna liczba głosów uzyskanych w trakcie -głosowania przez projekt rekomendowany do realizacji nie może być mniejsza niż 20.

Jeżeli wartość zakwalifikowanych projektów na dany rok, w danej grupie zadań, nie przekroczy wysokości środków finansowych zarezerwowanych na Budżet Obywatelski w tym roku, Burmistrz może odstąpić od przeprowadzenia głosowania, w danej grupie zadań.

Ogłoszenie wyników głosowania i wpisanie zwycięskich zadań do Budżetu Miasta na 2023 rok – od dnia 7 grudnia 2022 roku do dnia 16 grudnia 2022 roku.

O wynikach głosowania oraz projektach wybranych przez mieszkańców do realizacji w roku 2023 poinformujemy do dnia 16 grudnia 2022 roku.

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery