lata 2024/2025

Wykaz projektów do głosowania w ramach Rawskiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok

Herb Rawy Mazowieckiej

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje, że na posiedzeniu w dniu 14 lutego 2024 roku Zespół ds. weryfikacji wniosków zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego zweryfikował projekty zgłoszone do Rawskiego Budżetu Obywatelskiego 2024.
Wykaz projektów dopuszczonych do głosowania z podziałem na obszar ścisłej ochrony konserwatorskiej i pozostały teren miasta stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji.
Wzór karty do głosowania stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji.
Wzór pełnomocnictwa do głosowania za osobę niepełnosprawną stanowi załącznik nr 3 do niniejszej informacji.
Wzór oświadczenia rodzica/opiekuna stanowi załącznik nr 4 do niniejszej informacji.

Zapraszamy do głosowania w dniach 19 lutego – 4 marca 2024 roku.

Ogłoszenie wyników głosowania i wpisanie zwycięskich zadań do Budżetu Miasta na 2024 rok – od dnia 5 marca 2024 roku do dnia 15 marca 2024 roku.

O wynikach głosowania oraz projektach wybranych przez mieszkańców do realizacji w roku 2024 poinformujemy do dnia 15 marca 2024 roku.

Głosować może każdy mieszkaniec miasta, głosujący którzy w dniu głosowania nie ukończyli 13 lat winni dołączyć oświadczenie rodzica/opiekuna o zgodzie na udział w głosowaniu. Mieszkaniec może oddać maksymalnie głos na 2 zadania, na jeden projekt w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej, oraz na projekt na pozostałym obszarze miasta, wskazując tym samym maksymalnie dwa wybrane przez siebie projekty.

 

Zadania zgłaszane do Rawskiego Budżetu Obywatelskiego muszą być:
- zgodne z prawem,
- zlokalizowane na terenie należącym do Miasta Rawa Mazowiecka (dotyczy zadań inwestycyjnych),
- nie dopuszcza się realizacji projektów inwestycyjnych, które są planowane na gruntach nienależących do zasobów nieruchomości miasta, z wyłączeniem gruntów znajdujących się w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowej oraz terenów osiedli wielomieszkaniowych, po uzyskaniu zgody tegoż użytkownika wieczystego na realizację projektu na okres minimum 5 lat, ze względu na trwałość projektu;
- ogólnodostępne czyli bezpłatnie dostępne dla wszystkich mieszkańców miasta;
- możliwe do wykonania w jednym roku budżetowym;
- projekt musi być wykonalny technicznie
Zgłaszanym zadaniem może być każdy pomysł, mający wpływ na rozwój miasta i zaspokojenie potrzeb jego mieszkańców.

Głosowanie
- drogą elektroniczną wysyłając email na adres: um@rawamazowiecka.pl - temat wiadomości: Budżet Obywatelski, załączając skan głosu z własnoręcznym podpisem;
- w formie papierowego głosu złożonego do urny ustawionej w Urzędzie Miasta Osoba głosująca ma prawo głosować maksymalnie na dwa projekty: jeden realizowany w w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej i jeden na pozostałym obszarze miasta. Głosować może każdy mieszkaniec, a mieszkańcy którzy nie ukończyli 13 lat głosują za zgodą rodzica lub opiekuna.

Głosy traktuje się jako nieważne, jeśli:
- karta do głosowania jest wypełniona nieczytelnie;
- na podstawie danych zawartych w karcie do głosowania niemożliwe jest ustalenie tożsamości głosującego;
- w polach przeznaczonych do podania numeru projektu nie wpisano żadnej liczby lub wpisano liczbę nie odpowiadającą żadnemu projektowi;
- oddano głosy na więcej niż 2 projekty.

Wyniki głosowania są jawne, a ich ogłoszenie nastąpi niezwłocznie po zakończeniu prac Zespołu ds. weryfikacji wniosków.

Jeżeli wartość zakwalifikowanych projektów na dany rok, w danej grupie zadań, nie przekroczy wysokości środków finansowych zarezerwowanych na Rawski Budżet Obywatelski w tym roku, Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka może odstąpić od przeprowadzenia głosowania, w danej grupie zadań.

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery