Konkurs "Rzuć palenie razem z nami"

„Rzuć palenie razem z nami”

KONKURS POD PATRONATEM BURMISTRZA  RAWY MAZOWIECKIEJ  EUGENIUSZA GÓRAJA

R E G U L A M I N  K O N K U R S U

W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy Rawy Mazowieckiej palący tytoń od co najmniej jednego roku (papierosy, cygara lub fajkę), którzy ukończyli 18 lat.Warunkiem udziału w konkursie jest powstrzymanie się od palenia w okresie od 1 do 31 października 2005 r.(dzień rzucenia palenia – 1 października 2005 r.)Osoba paląca zgłasza swój udział w konkursie poprzez wypełnienie kuponu konkursowego i przesłanie kuponu do dnia 5 października na adres (decyduje data stempla pocztowego):

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. J. Piłsudskiego 4, 96 – 200 Rawa Mazowiecka

lub dostarczenie kuponu do Wydziału Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka ul. Miła 2 do dnia 5 października 2005r.

Osoba paląca może przesłać tylko jeden kupon konkursowy.Dla uczestników konkursu przewidujemy atrakcyjne nagrody w postaci : turnusu rehabilitacyjnego  w uzgodnionym ze zwycięzcą terminie, rowerów, sprzętu sportowego.Dla potwierdzenia 4-tygodniowego okresu powstrzymania się od palenia tytoniu uczestnicy konkursu, którzy wylosują nagrody podlegać będą testowi biochemicznemu .Wymagane jest również aby niepalenie zostało potwierdzone przez inną osobę (spoza rodziny) zgłoszoną w kuponie konkursowym.Kandydaci do nagród zostaną wyłonieni drogą losowania komisyjnego, nabywają do nich prawa po spełnieniu warunków konkursu.Wyniki konkursu będą podane do wiadomości publicznej.

Osoby  wieku od 40 do 65 lat zapraszamy do udziału  w programie edukacyjno-diagnostycznym wczesnej prewencji przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Bezpłatne badania spirometryczne wraz konsultacją pulmonologa odbywają się w:

NZOZ Raw-Medica ul.Słowackiego 69   tel.814 40 12 lub 814 72 00

Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc SPZOZ  Szpital św. Ducha ul. Warszawska 14

tel.814 24 71 wew.165 

  • autor: Teresa Sekuter, data: 2005-09-21

Banery

Kalendarium

Banery