Strategia rozwoju miasta

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA - PROJEKT

Miasto Rawa Mazowiecka opracowuje Strategię Rozwoju Miasta. Strategia rozwoju jest dokumentem – narzędziem, które wspomaga prowadzenie i zarządzanie tymi dziedzinami działalności, które leżą w kompetencji samorządu. Strategia skupia się na określeniu, w pewnym stopniu ogólności, strategicznych kierunków rozwoju miasta, zmierzających do zrównoważonego i długotrwałego rozwoju. Planowania strategicznego dokonuje się na dłuższą perspektywę czasową.

Ramy instytucjonalne o charakterze zewnętrznym dla strategii rozwoju Miasta Rawa Mazowiecka stanowi strategia rozwoju województwa łódzkiego, uwzględniająca w swojej treści priorytety Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2007 – 2013, Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007 – 2013 oraz Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Są to trzy dokumenty ramowe wyznaczające na najbliższy okres programowania Unii Europejskiej kierunki wspierania gospodarki kraju.

Na bazie diagnozy stanu wyjściowego Miasta Rawa Mazowiecka został przygotowany projekt Strategii Rozwoju Miasta, a w dniu 21 września 2005 roku odbyło się spotkanie konsultacyjne w sprawie nakreślenia kierunków, w jakich miasto powinno się rozwijać. Do współpracy zaproszono przedstawicieli jednostek organizacyjnych miasta oraz organizacji funkcjonujących na naszym terenie.

Po zapoznaniu się z treścią projektu prosimy wszelkie uwagi i spostrzeżenia przede wszystkim na temat oceny analizy SWOT, jak również celów i priorytetów strategii kierować na adres e-mail: inwestycje@rawamazowiecka.pl

Wszystkich zainteresowanych problematyką tworzenia strategii rozwoju, przedstawicieli organizacji pozarządowych, organizacji społecznych, prywatnych przedsiębiorców etc. zapraszamy do współpracy.

Banery

Kalendarium

Banery