Zadania Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych

Do zakresu działania Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych należy:

 1. nadzór nad działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, żłobka, przedszkoli, szkół podstawowych, instytucji kultury i sportu dla których organem prowadzącym jest Miasto Rawa Mazowiecka;
 2. opiniowanie arkuszy projektów organizacyjnych przedszkoli i szkół podstawowych oraz przedkładanie ich Burmistrzowi do zatwierdzenia;
 3. prowadzenie spraw dotyczących zakładania, likwidacji i przekształcania szkół podstawowych, przedszkoli i żłobka;
 4. realizacja zadań wynikających z Systemu Informacji Oświatowej w zakresie działania wydziału;
 5. prowadzenie spraw związanych z:
  a) powierzaniem stanowisk dyrektorów przedszkoli, szkół i żłobka oraz jednostek kultury i sportu,
  b) dokonywaniem oceny dyrektorów,
  c) rozwojem i awansem zawodowym nauczycieli,
  d) ustalanie sieci szkół publicznych oraz granic ich obwodów,
  e) realizacją obowiązku nauki oraz rekrutacją do szkół;
 6. prowadzenie ewidencji niepublicznych przedszkoli, szkół i instytucji opieki nad dziećmi do lat 3;
 7. prowadzenie spraw związanych z określaniem zasad udzielania dotacji niepublicznym szkołom, przedszkolom i instytucjom opieki nad dziećmi do lat 3;
 8. prowadzenie spraw związanych z odznaczeniami państwowymi, resortowymi oraz nagrodami Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej, a także nagrodami Burmistrza Miasta;
 9. współudział w planowaniu wydatków budżetowych przeznaczonych na działalność oświatową;
 10. pomoc materialna dla uczniów;
 11. dowóz uczniów do szkół;
 12. realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia;
 13. prowadzenie ewidencji placówek upowszechniania kultury;
 14. nadzór nad działalnością instytucji upowszechniania kultury;
 15. prowadzenie gminnej ewidencji zabytków;
 16. prowadzenie ewidencji dóbr kultury nie będących zabytkami;
 17. nadzór nad działalnością jednostek kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku;
 18. podejmowanie działań promujących sport, współudział w organizowaniu imprez sportowo-rekreacyjnych;
 19. opieka nad sportowcami oraz działalnością sportową, w tym stypendia;
 20. koordynacja rozwoju bazy obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych i turystycznych;
 21. współdziałanie z placówkami i organizacjami w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym;
 22. współdziałanie ze związkami i stowarzyszeniami działającymi na terenie Rawy Mazowieckiej;
 23. udzielanie dotacji dla organizacji pozarządowych;
 24. prowadzenie spraw zmierzających do polepszenia warunków życiowych wielodzietnych rodzin zamieszkałych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka - wydawanie Karty Dużej Rodziny;
 25. dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych;
 26. współudział w organizacji uroczystości, imprez okolicznościowych dla mieszkańców miasta;
 27. prowadzenie spraw związanych z działalnością Rawskiego Centrum Organizacji Pozarządowych;
 28. prowadzenie spraw z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i profilaktyki uzależnień - zadania Pełnomocnika  ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
  a) opracowywanie i realizacja miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii;
  b) opracowywanie i realizacja zadań zleconych przez Pełnomocnika Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Pełnomocnika Wojewody Łódzkiego;
  c) kierowanie i prowadzenie miejskiego punktu profilaktyki i rozwiązywania problemów  alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii poprzez organizowanie fachowego doradztwa i banku informacji dla instytucji i dla osób rodzin, zakładów pracy zainteresowanych podjęciem leczenia przez uzależnionych;
  d) przygotowywanie okresowych sprawozdań w zakresie miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii;
  e) współdziałanie i koordynacja działalności organów samorządowych, instytucji i stowarzyszeń, związków zawodowych oraz innych podmiotów realizujących zadania w tym zakresie;
  f) opiniowanie projektów rozstrzygnięć dotyczących problematyki alkoholowej, narkomanii i uzależnień (np. dopalacze) na terenie miasta Rawa Mazowiecka;
  g) animowanie oraz kontrolowanie realizacji zadań związanych z profilaktyką antyalkoholową i przeciwdziałaniom narkomanii w świetlicach środowiskowych na terenie miasta.

drukuj ()

Banery

Kalendarium

Banery