Formy ochrony przyrody

Pomniki przyrody

Drzewa pomnikowe

Drzewa pomnikowe w Rawie Mazowieckiej znajdują się w czterech punktach Miasta: na Placu Piłsudskiego, przy ul. Reymonta, przy ul. Mickiewicza oraz na cmentarzu przy ul. Tomaszowskiej.

Obiekty pomnikowe to siedem pojedynczych drzew: 3 dęby szypułkowe, 3 wiązy szypułkowe,1 klon jawor o obwodach od 230 do 355 cm/> i wysokości od 16 do 22 m/>.

Drzewa te, to typowe nasadzenia miejskie, które przetrwały około 100 lat i stanowią dużą wartość historyczną i krajobrazową.

Charakterystyka pomników przyrody:

 • gatunek - dąb szypułkowy o obwodzie pnia 285 cm/> o wysokości 18 m/> co do wieku brak danych w Karcie Pomnika Przyrody Ożywionej. Pomnik zlokalizowany jest w mieście Rawa Mazowiecka przy Placu Piłsudskiego – skwer miejski, objęty ochroną prawną Decyzją Dyrektora Wydziału OŚiGW w 1982 r.  
 • gatunek – dąb szypułkowy o obwodzie pnia 300 cm/> o wysokości 16 m/> co do wieku brak danych w Karcie Pomnika Przyrody Ożywionej. Pomnik zlokalizowany jest w mieście Rawa Mazowiecka przy Placu Piłsudskiego – skwer miejski, objęty ochroną prawną Decyzją Dyrektora Wydziału OŚiGW w 1982 r.  
 • gatunek – wiąz szypułkowy o obwodzie pnia 355 cm/> o wysokości 17 m/> co do wieku brak danych w Karcie Pomnika Przyrody Ożywionej. Pomnik zlokalizowany jest w mieście Rawa Mazowiecka przy ul. Reymonta 2 –  objęty ochroną prawną Decyzją Dyrektora Wydziału OŚiGW w 1994 r.  
 • gatunek – dąb szypułkowy o obwodzie pnia 330 cm/> o wysokości 19 m/> co do wieku brak danych w Karcie Pomnika Przyrody Ożywionej. Pomnik zlokalizowany jest w mieście Rawa Mazowiecka – cmentarz grzebalny, ul. Tomaszowska –  objęty ochroną prawną Zarządzeniem Nr 3 Wojew. Skiern. w roku 1985.
 • gatunek – klon jawor o obwodzie pnia 235 cm/> o wysokości 21 m/> co do wieku brak danych w Karcie Pomnika Przyrody Ożywionej. Pomnik zlokalizowany jest w mieście Rawa Mazowiecka – cmentarz grzebalny, ul. Tomaszowska –  objęty ochroną prawną Zarządzeniem Nr 3 Wojew. Skiern. w roku 1985.
 • gatunek – wiąz szypułkowy o obwodzie pnia 295 cm/> o wysokości 22 m/> co do wieku brak danych w Karcie Pomnika Przyrody Ożywionej. Pomnik zlokalizowany jest w mieście Rawa Mazowiecka –przy ul. Mickiewicza –  objęty ochroną prawną  Rozporządzeniem Wojewody Skierniewickiego Nr 2 z dnia 18 stycznia 1994 r.
 • gatunek – wiąz szypułkowy o obwodzie pnia 230 cm/> o wysokości 20 m/> co do wieku brak danych w Karcie Pomnika Przyrody Ożywionej. Pomnik zlokalizowany jest w mieście Rawa Mazowiecka –przy ul. Mickiewicza –  objęty ochroną prawną  Rozporządzeniem Wojewody Skierniewickiego Nr 2 z dnia 18 stycznia 1994 r.

UWAGA!

Rozporządzeniem Nr 21/2005 Wojewody Łódzkiego z dnia 13 lipca 2005 roku pomnik przyrody gatunku dąb szypułkowy zlokalizowany na cmentarzu grzebalnym w Rawie Mazowieckiej powiat rawski został zniesiony z ewidencji ochrony prawnej (Karta Pomnika Przyrody Ożywionej Nr 4).

Aktualny stan Pomników Przyrody Ożywionej na terenie Miasta Rawa Mazowiecka powiat rawski, woj. łódzkie wynosi 6 szt.

drukuj (Pomniki przyrody)

 • data: 2006-02-03
Pomniki przyrody
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
Rezerwat przyrody "Rawka"

Rzeka Rawka została uznana za rezerwat przyrody w roku 1983. Pomysł objęcia Rawki ochroną rezerwatową i koncepcję utworzenia rezerwatu zgłosił doc. Dr hab. Romuald Olczak w 1980 roku.  Motywacja takiego działania była odpowiedzią na apel ówczesnego Naczelnego Konserwatora Przyrody, aby wobec nasilonych w latach 70 melioracji i hydrotechnicznej presji dla rzeki-obejmować ochroną rzeki nie zdegradowane przez regulację i zanieczyszczenia. Rawka jest prawobrzeżnym dopływem Bzury w dorzeczu Wisły. Powierzchnia całkowita rezerwatu wynosi 487 ha/>, a długość 97 km/> wraz z rozgałęzieniami.

Według danych za rok 2004 rzeka Rawka zakwalifikowana jest do III klasy czystości wód. Cały rezerwat został podzielony na 3 części: Rawka górna, Rawka środkowa,Rawka dolna.

Rawka jest rezerwatem wodnym a głównym przedmiotem ochrony jest rzeka z jej brzegami, starorzeczami i dolnymi odcinkami dopływów. Szczególną cechą rezerwatu rzecznego jest niestałość jego granic, a w ślad za tym i zmienność obszaru. Rzeka zmienia swe koryto w sposób naturalny, czasami pomaga w tym człowiek, jedne starorzecza pozostają, a inne zarastają lub wysychają. Rezerwat jak i cała dolina rzeki jest bardzo różnorodna pod względem składu gatunkowego roślin. Ogółem w dolinie rzeki występuje około 540 gatunków roślin naczyniowych. Część brzegów rzeki jest niedostępna i porośnięta gąszczem czarnego bzu, czeremchy, olszy czarnej, klonu jesinolistnego i wierzbowatych zarośli. Roślinność ta stanowi naturalną ostoję dla wielu gatunków zwierząt i ptaków.

W ostatnich latach osiedliły się bobry, które swoją obecność zaznaczyły w postaci powalonych drzew i nor. Powalone w koryto rzeki drzewa nadają jej puszczański charakter i świadczą o jej naturalności. 

drukuj (Rezerwat przyrody "Rawka")

 • data: 2006-02-03

Banery

Kalendarium

Banery